Terénní asistenční služba v rodinách s dětmi

Terénní asistenční služba je financována z projektu Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji financovaného z Evropského sociálního fondu. Anotace projektu ZDE (PDF).

 

Informace o Terénní asistenční službě poskytované v ORP Vsetín a ORP Vizovice  ZDE

Informace o Terénní asistenční službě poskytované v ORP Zlín ZDE

Informace o Terénní asistenční službě poskytované v ORP Bystřice pod Hostýnem ZDE

Informace o Terénní asistenční službě poskytované v ORP Valašské Klobouky ZDE


Terénní asistenční služba pro rodiny s dětmi poskytuje podporu a praktickou pomoc rodinám, které z různých důvodů nedokážou zajistit svým dětem adekvátní podmínky, avšak mají snahu svou situaci zlepšit. Do těchto rodin docházejí terénní asistentky dle potřeby a společně s rodiči hledají možnosti, jak postupně změnit situaci k lepšímu. Spolupracují s nimi pří řešení problémů týkajících se nejčastěji výchovy dětí, vedení domácnosti, bydlení, hledání zaměstnání, rodinného rozpočtu, vyřizování záležitostí na úřadech (případně asistentky zajišťuji krátkodobé hlídání dětí nebo doprovod při různých jednáních). Dále vede rodiče k aktivní účasti na přípravě dětí do školy a podílí se na organizování jejich volného času.

Terénní asistenční služba je poskytována na základě dohody o spolupráci a společně vytvořeného individuálního plánu (rodina sestavuje tento individuální plán společně s asistentkou a aktivně se podílí na řešení své situace. Terénní asistenční služba se věnuje pouze rodinám s dětmi do 18 let a pracuje s rodinou jako celkem.

Terénní asistenční služba pracuje s dysfunkčními rodinami nebo rodinami v momentální krizové situaci, které nedokážou zajistit přiměřenou péči o děti nebo dostatek podnětů pro jejich rozvoj a které mají motivaci tuto situaci řešit.

Poslání

Terénní asistenční služba poskytuje sociální služby rodinám s nezletilými dětmi v jejich přirozeném prostředí. Posláním je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí. Terénní asistenční služba působí ve Vsetíně a přilehlých obcích.

 

 

Cíle terénní asistenční služby

· zvýšit úroveň péče o děti v oblasti zdravotní, výchovné a citové

· zlepšit materiální a finanční zajištění rodiny

· rozvíjet rozumové schopnosti a pracovní dovednosti dětí

· navázat, rozvíjet a udržovat mezilidské vztahy (rodina, přátelé, sociální skupiny, aj.)

· posílit vědomí o právech, povinnostech a zodpovědnosti za své jednání

· zvýšit samostatnost a soběstačnost členů rodiny

· zvýšit úroveň vzdělanosti členů rodiny

· rozvíjet možnosti vedoucí k  uplatnění na trhu práce

· snížit riziko výskytu společensky nežádoucích jevů

Terénní asistenční služba pro rodiny s dětmi poskytuje podporu a praktickou pomoc rodinám, které z různých důvodů nedokážou zajistit svým dětem adekvátní podmínky, mají však snahu svou situaci zlepšit.

 

 

Cílová skupina

· rodiny s nezletilými dětmi ohrožené sociálním vyloučením, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci

· rodič nebo jiná pečující osoba se sníženou dovedností nebo schopností pečovat o dítě

· rodiny s dětmi, kde vývoj dětí je nepříznivě ovlivněn závislostí rodičů na návykových látkách

· rodiny v dlouhodobé finanční tísni (předluženost, hmotná nouze…)

· rodiče v rozvodovém řízení i v době po rozvodu, kteří nejsou schopni se dohodnout na výchově a výživě dětí

· rodiny s dětmi ohrožené trestnou činnosti

· rodiny, ve kterých se vyskytuje záškoláctví dětí

· rodiny, kde je nezletilý rodič

· rodiny s dětmi ohrožené ztrátou bydlení

· těhotné ženy, které potřebují pomoc před a po narození dítěte

· rodiny s dětmi, jejichž členové jsou znevýhodněni na trhu práce

· rodiny azylantů

· rodiny, jejichž členům byl na základě rozhodnutí soudu stanoven dohled

· rodiny ohrožené domácím násilím

 

 

 

Práce asistentek v terénu spočívá v těchto činnostech:

 

· vedení rodičů k pravidelné školní docházce dětí a při přípravě dětí na vyučování

· pomoc při výchově a organizaci volnočasových aktivit dětí

· podpora při vedení domácnosti, dodržování základních hygienických návyků

· prevence sociálně patologických jevů

· pomoc při řešení nepříznivé finanční situace a při sestavování rodinného rozpočtu

· pomoc při hledání vhodného bydlení

· pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, obstarávání osobních záležitostí

· základní sociální poradenství

· pomoc při zajištění zdravotní péče

· pomoc a podpora při vyhledávání vhodného zaměstnání

· další pomoc vyplývající z aktuální situace rodiny

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.14471 sec