Terénní asistenční služba v rodinách s dětmi - ORP Zlín

Poslání:

Terénní asistenční služba poskytuje sociální služby rodinám s nezletilými dětmi v jejich přirozeném prostředí. Posláním je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí. Terénní asistenční služba působí ve Zlíně a přilehlých obcích.

Cílová skupina:

 • rodiny s nezletilými dětmi ohrožené sociálním vyloučením, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci,
 • rodič nebo jiná pečující osoba se sníženou dovedností nebo schopností pečovat o dítě,
 • rodiny s dětmi, kde vývoj dětí je nepříznivě ovlivněn závislostí rodičů na návykových látkách,
 • rodiny v dlouhodobé finanční tísni (předluženost, hmotná nouze…),
 • rodiče v rozvodovém řízení i v době po rozvodu, kteří nejsou schopni se dohodnout na výchově a výživě dětí,
 • rodiny s dětmi ohrožené trestnou činnosti,
 • rodiny, ve kterých se vyskytuje záškoláctví dětí,
 • rodiny, kde je nezletilý rodič,
 • rodiny s dětmi ohrožené ztrátou bydlení,
 • těhotné ženy, které potřebují pomoc před a po narození dítěte,
 • rodiny s dětmi, jejichž členové jsou znevýhodněni na trhu práce,
 • rodiny azylantů,
 • rodiny, jejichž členům byl stanoven soudní dohled na základě doporučení Odboru sociálně právní ochrany dětí,
 • rodiny ohrožené domácím násilím,
 • rodiny zajišťující náhradní rodinnou péči (pěstouni, dítě svěřené do péče cizí osoby)


Zásady poskytování sociální služby

 • Terénní asistenční služba pro rodiny s dětmi je sociální službou poskytovanou bez finanční úhrady a na základě dobrovolnosti.
 • Pomoc prostřednictvím terénní asistenční služby vychází z individuálně určených potřeb osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje uživatele k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posiluje jejich sociální začleňování.
 • Terénní asistenční služba je poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.
 • Terénní asistenční služba je poskytována dle potřeb uživatele zpravidla v jeho přirozeném sociálním prostředí. Podporuje žádoucí a přínosné kontakty uživatele.
 • Terénní asistenční služba respektuje hodnoty individuality člověka, jeho důstojnost a potřeby bez ohledu na jeho původ, rasu, barvu pleti, etnickou příslušnost, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení (Antidiskriminační zákon č. 198/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
 • Terénní asistenční služba respektuje a chrání práva uživatele služby (viz. Pravidla pro ochranu uživatelů), včetně práva na svobodné rozhodování.
 • Terénní asistenční služba motivuje a podporuje uživatele k takovým činnostem a chování, které mohou přispět k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
 • Pracovník/ice terénní asistenční služby se aktivně účastní multidisciplinárních týmů a spolupracuje s ostatními organizacemi a institucemi.
 • Terénní asistenční služba funguje na principu týmové spolupráce, pracuje na základě společně vytvořených standardů kvality sociální služby ve prospěch uživatelů.
 • Pracovník/ice terénní asistenční služby dodržují Etický kodex pracovníků Terénní asistenční služby Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Vsetín.
 • Pracovníci/ice terénní asistenční služby se pravidelně účastní supervizí. V organizaci je vytvořen plán dalšího vzdělávání pracovníků.
 • Pracovník/ice terénní asistenční služby dodržují zásadu hospodárnosti a efektivního využívání finančních a materiálních prostředků určených pro realizaci služby.Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby:

Pracovníci/ice terénní asistenční služby:

 • zhodnotí, zda zájemce o poskytování služby spadá do cílové skupiny,
 • zjistí potřeby a osobní cíle zájemce (potencionálního uživatele) o službu,
 • zmapují aktuální sociální situace zájemce o službu,
 • informují zájemce o podmínkách a možnostech poskytování služby,
 • informují zájemce, že pokud se stane uživatelem služby, bude s ním uzavřena písemná smlouva.Popis služby:

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Popis realizace a rozsah poskytované sociální služby:

Terénní asistenční služba je poskytována především v přirozeném prostředí rodiny se zaměřením na cílovou skupinu rodin s dětmi a zahrnuje následující činnosti:

1) Základní sociální poradenství
Pracovník/ice terénní asistenční služby poskytuje osobám z cílové skupiny potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace a je základní činností při poskytování služeb.


2) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pracovník/ice terénní asistenční služby v rámci těchto činností podporuje rodiče prostřednictvím posílení motivace a praktického podporovaného nácviku k prohlubování dovedností při výchově dítěte, v nácviku rodičovského a partnerského chování, ve vedení domácnosti. Prostřednictvím vedení rozhovorů si rodiče osvojují některé konkrétní dovednosti a jsou podporováni k reflexi změn. Jedná se o tyto činnosti:

 • pracovně výchovná činnost s dětmi: Pracovník/ice terénní asistenční služby podporuje rodiče ve využití kreslících, výtvarných a hracích pomůcek při rozvoji dítěte, motivuje rodiče k zapojení dětí do činností souvisejících s chodem domácnosti a do pracovně výchovných programů pro děti.
 • pracovně výchovná činnost s dospělými: Pracovník/ice terénní asistenční služby vede rodiče k podpoře a nácviku rodičovského chování a sociálních kompetencí při jednání na úřadech, školách, školských zařízeních (vyžádaná asistence při rozhovoru s učitelem, doprovod k pediatrovi či jinému odborníkovi), motivuje rodiče k řádné výchově dětí a k příznivému vývoji jejich osobnosti.


V rámci pracovně výchovné činnosti s dospělými se jedná především o řešení okruhu problémových situací:

 • Pomoc při řešení nepříznivé finanční situace
 • Terénní asistent/ka upozorňuje na rizika rychlých půjček a na nebezpečí neuváženého zadlužování domácnosti (předluženost, exekuce, insolvence). Pomáhá zprostředkovávat finanční poradenství v občansko-právní poradně a jiných institucích zabývajících se finančními záležitostmi, vede rodiče ke zlepšení finanční gramotnosti prostřednictvím vzdělávacích kurzů.
 • Pomoc při sestavování rodinného rozpočtu
 • Terénní asistent/ka rodiče vede k sestavování rodinného rozpočtu a společně s nimi stanovuje prioritní výdaje (bydlení a služby s ním spojené, základní potřeby domácnosti, vzdělání, zdravotní péči) a pomáhá rodině redukovat zbytné výdaje. Rodiče motivuji k šetrnosti (nákup levnějších potravin, úspory energií, omezení výdajů na alkohol a cigarety apod.) a děti vede za podpory rodičů k přiměřenému zacházení a manipulaci s finančními prostředky.
 • Pomoc při řešení nepříznivé bytové situace
 • Terénní asistent/ka vede rodinu k zajištění a udržení vhodného bydlení – spolupráce s azylovými domy, hledání podnájmu prostřednictvím inzerátů, realitních kanceláří, internetové inzerce. Pomáhá při zajišťování náhradních forem bydlení – startovací byty, domy na půli cesty, sociální bydlení. Z darů nabídnutých azylovému domu pomáhá při zprostředkování dovybavení domácnosti.
 • Podpora při vedení domácnosti a dodržování základních hygienických návyků
 • Terénní asistentk/ka motivuje rodiče k řádné organizaci domácích prací (úklidu, praní a údržba prádla, odstraňování odpadků, pravidelné větrání). Rodiče a děti jsou motivováni k pravidelné hygieně a k dodržování zdravého životního stylu.
 • Zajištění zdravotní péče
 • Terénní asistent/ka motivuje rodiče k pravidelnosti návštěv u dětského lékaře a odborných lékařů, vede rodiče k dodržování termínů pravidelného očkování a preventivních lékařských prohlídek dětí, k dodržování léčebného režimu, rehabilitace či logopedického cvičení. Těhotné matky motivuje k pravidelným návštěvám poradny a k dodržování zásad správné výživy. Pomáhá při vyřizování léčebných pobytů v lázních a ozdravovnách. V případě potřeby asistent/ka doprovází rodiče s dětmi na lékařská vyšetření.
 • Zprostředkování materiální pomoci rodinám
 • Terénní asistent/ka zprostředkovává využití darů pro rodiny s ohledem na jejich aktuální potřeby a možnosti. Rodiče vede k účasti a k podpoře při samostatném výběru oblečení s ohledem na správnou skladbu oblečení, velikost či roční období s cílem úspory finančních prostředků domácnosti.

Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí:
Pracovník/ice terénní asistenční služby vedou rodiče a děti k pravidelné školní docházce dětí a k jejich domácí přípravě na vyučování. Pracovník/ice terénní asistenční služby pomáhá rodičům a dětem osvojit si techniky efektivního učení (např. harmonogram domácí přípravy). V případě diagnózy specifických poruch učení pomáhá rodičům při aplikaci doporučených výchovných postupů pří zvládání školní přípravy dětí a v případě potřeby poskytuje doprovod do pedagogicko-psychologické poradny. Terénní asistent/ka motivuje a podporuje rodiče k aktivní spolupráci se školskými zařízeními (třídní učitel, vychovatel), k zajištění školních pomůcek, úhradě stravy a jiných poplatků spojených se školní docházkou dětí. Pomáhá zprostředkovat doučování jinými subjekty.


Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity:

Pracovník/ice terénní asistenční služby poskytuje doprovod rodičům a jejich dětem při zajištění volnočasových aktivit, předává informace o trávení volného času rodiny a zprostředkovává kontakt na další organizace nabízející volnočasové aktivity (školní i mimoškolní – zájmové kroužky, školní kluby, družiny, sportovní organizace)

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte:
Pracovník/ice terénní asistenční služby podporuje rodiče k rozvoji motorických dovedností dítěte (procvičování hrubé a jemné motoriky), k rozvoji či posíleni psychických a sociálních schopností dítěte (podpora sourozeneckých vztahů a vztahů k rodičům i širšímu okolí). Pracovník/ice terénní asistenční služby klade důraz na postupný a přirozený rozvoj schopností dětí.

3)  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pracovník/ice terénní asistenční služby pomáhá k sociálnímu začleňování cílové skupiny prostřednictvím doprovodů do konkrétních zařízení a institucí (školská zařízení, lékaři, zájmové aktivity), poskytuje pomoc při vytváření sociálních a společenských kontaktů a motivuji k psychické aktivizaci (návštěvy mateřských center, vzdělávacích kurzů). Služba je naplňována především ve spolupráci s magistrátem města Zlína – sociální odbor – oddělení sociálně právní ochrany dětí ve Zlíně, školskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními a obecními úřady. Pracovník/ice terénní asistenční služby vede rodiče k samostatnosti při provádění těchto aktivit.


4) Sociálně terapeutické činnosti
Pracovník/ice terénní asistenční služby podporuje rozvoj nebo udržení sociálních schopností dítěte a dovedností podporujících sociální začleňování osob – v rámci socioterapie poskytují pracovníci pomoc v krizových situacích. Pracovník/ice terénní asistenční služby zprostředkovává odborné služby (psychoterapeut, mediátor, odborník na mezilidské vztahy). Specifikem sociálně terapeutické činnosti je poskytování informací zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů jak rodičů, tak dětí (zneužívání návykových látek, kriminalita, násilí, šikana, rasismus).

5) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pracovník/ice terénní asistenční služby pomáhá rodičům s dítětem v obtížné sociální situaci k tomu, aby mohli či uměli fakticky využít své možnosti a práva – pomáhá při vyřizování běžných záležitostí (např. vyřizování sociálních dávek, pomoc při založení běžného účtu, zajištění tábora pro děti, zajištění vhodného bydlení), doprovází a pomáhá při jednání s institucemi a organizacemi. Pracovník/ice terénní asistenční služby dále poskytuje pomoc při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou (poskytování poradenství v souvislosti s plněním rodičovských povinností, navazování kontaktu s rodinnými příslušníky) a podporuje rodiče při dalším sociálním začleňování.

6) Další pomoc vyplývající z aktuální situace rodiny
Pracovník/ice terénní asistenční služby podporuje a pomáhá rodině v situacích, které přicházejí nečekaně a nelze je předem odhadnout.

Pracovníci se značnou část pracovní doby pohybují v terénu. Ke zpracování spisové dokumentace slouží pracovníkům kancelář umístěna na adrese nám. T.G. Masaryka 588, 760 01 Zlín. Kancelář je vybavena běžným kancelářským nábytkem, PC připojenými k internetové síti a laserovou tiskárnou.

Metody práce

 • sociální práce s rodinou i s jejími jednotlivými členy,
 • základní a výchozí metodou je rozhovor s uživatelem služby (poradenský, motivační,  aktivizační, evaulační…),
 • individuálně zaměřená intervence se stanovením cíle a individuálního plánu,
 • hodnocení dosaženého cíle,
 • posílení sebevědomí pomocí podpory rodičovských kompetencí, nácvik rodičovského
 • chování,
 • hospodaření s finančními prostředky, jednání s úřady
 • na řešení orientovaný rozhovor
 • motivační rozhovory
 • úkolově orientovaný přístup

Sociální pracovníci se pravidelně účastní kazuistických seminářů pod vedením zkušeného lektora zaměřených na řešení konkrétních případů v praxi. V rámci kazuistických seminářů jsou za přispění všech pracovníků rozebrány případy rodin, jsou hledány jejich zdroje a možnosti se zaměřením na silné a slabé stránky jednotlivých členů, jak svou situaci řešit. Sociální pracovníci poté aplikují konkrétní metody sociální práce v praxi.


Pravidla pro vyřizování stížností:

Vymezení pojmů stížnost, podnět, připomínka, oznámení

Stížnost – projev nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby, s organizací, s porušováním práv uživatele sociální služby, kdy stěžovatel chce dosáhnout nápravy.
Podnět – sdělení /návrh/ uživatele služby směřující k dalšímu zlepšení či zkvalitnění poskytované služby. Je to konkrétní informace směřující k inovaci. Podstatou není porušování práv uživatelů a povinností poskytovatelů.
Připomínka – uživatel služby upozorňuje na nějaký fakt, chce, abychom něčemu věnovali pozornost, připomíná práva či povinnosti. Podstatou není porušování práv uživatelů a povinností poskytovatelů.
Oznámení – oznámení jakékoliv skutečnosti, týkající se poskytované sociální služby informativního charakteru.

Základní zásady vyřizování stížností, podnětů, připomínek a oznámení
1. Stížnost (podnět, připomínku, oznámení) je možno podat osobně, telefonicky nebo písemně.
2. Stížnost (podnět, připomínku, oznámen)/ může podat žadatel o službu nebo uživatel služby či další osoby.
3. Stížnost lze podat osobně, telefonicky nebo písemně řediteli Azylového domu pro ženy a matky ve Vsetíně, vedoucí terénní asistenční služby, pracovnici terénní asistenční služby nebo ji zaslat na níže uvedené adresy. Na tyto adresy se rovněž může uživatel obrátit v případě, že je nespokojen s vyřízením stížnosti. Pracovník, který stížnost přijal, je povinen toto neprodleně zaevidovat do Knihy stížností uložené v kanceláři terénní asistenční služby. Zápis o stížnosti musí obsahovat datum podání stížnosti, jméno a podpis pracovníka, který stížnost přijal, obsah stížnosti a způsob vyřízení.
4. Stížnosti vyřizuje ředitel o.p.s. ve lhůtě do 30 dnů, vždy po řádném prošetření a výsledek sdělí písemně stěžovateli. Kopie odpovědi spolu se stížností bude založena v Knize stížností, která je uložena v kanceláři terénní asistenční služby.
5. Stížnosti musí být evidovány pod pořadovým číslem.
6. Každá stížnost je projednávána na nejbližší poradě pracovníků, případně na supervizi.
7. Písemné vyřízení stížnosti musí vždy obsahovat datum vyřízení stížnosti, jméno a podpis odpovědné osoby a výsledek vyřízení stížnosti. V případě oprávněné stížnosti i to, jaká byla přijata opatření, aby se stejná stížnost již neopakovala. Jakým způsobem a kam se může stěžovatel odvolat v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti. Ujistíme se, že uživatel způsobu vyřízení porozuměl. V případě potřeby zajistíme uživateli tlumočníka.
8. Závažné podněty, oznámení či připomínky týkající se poskytované služby řeší odpovědná osoba. Podnět, oznámení či připomínku zaeviduje do  Knihy stížností uložené v kanceláři terénní asistenční služby, sjedná nápravu nebo se na dalším postupu dohodne se stěžovatelem a neprodleně o tomto informuje vedení Azylového domu ve Vsetíně (ředitele, vedoucí terénní asistenční služby). Pokud uživatel není s vyřízením spokojen, může si podat stížnost. Také podněty, připomínky či oznámení klientů jsou řešeny na nejbližší poradě pracovníků.
9. Instituce, kam se může stěžovatel nespokojený s vyřízením stížnosti obrátit:
Předsedkyně správní rady Mgr. Pavla Vozáková, tel.: 571 491 635,
Město Zlín, primátor MUDr. Miroslav Adámek, tel: 577 630 112,
Krajský úřad Zlín, Mgr. Jana Chovancová, tel.: 577 043 300,
MPSV, tel.: 221 922 664, 221 921 111,
Prezidentská kancelář, tel.: 224 371 111, 726 211 111,
Úřad veřejného ochránce práv, tel.: 542 542 888,
Český helsinský výbor, tel. 220 515 188.
Na možnost podání stížnosti jsou uživatelé služby upozorňování při uzavírání ústní smlouvy o poskytování terénní asistenční služby.
Zaměstnanci terénní asistenční služby zachovávají mlčenlivost o osobách i skutečnostech, kterých se stížnosti týkají. Porušení této mlčenlivosti je vnímáno jako hrubé porušení pracovní kázně.
Ke každé stížnosti je učiněn závěr, který může být podkladem pro metodiku, koncepci a standardy kvality poskytovaných služeb.

Pravidla pro ukončení služby

Doba platnosti písemné smlouvy není časově ohraničena. Služba může být ukončena ze strany poskytovatele služby, pominou- li důvody pro další práci s rodinou nebo na žádost uživatele (pokud není soudem stanoveno jinak).

Úhrady za služby

Terénní asistenční služba pro rodiny s dětmi je sociální službou poskytovanou bez finanční úhrady.


Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Sídlo služby je umístěno mimo centrum města, běžně dostupné městskou hromadnou dopravou. Pracovníci terénní asistenční služby využívají kancelář nacházející se na adrese nám. T.G. Masaryka 588, 760 01 Zlín, vybavenou běžným kancelářským nábytkem a technickým vybavením.

Okamžitá kapacita služby: 10 uživatelů

Pracovní doba:

Pondělí 7:00-17:00 (v mimořádných případech 17:00 - 19.00)
Úterý 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15.30 - 19.00)
Středa 7:00-17:00 (v mimořádných případech 17:00 - 19.00)
Čtvrtek 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15.30 - 19.00)
Pátek 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30 - 19.00)

 

Kontaktní osoba pro ORP Zlín:
Mgr. Odeta Samohýlová (ORP Zlín) - 734366223,

 

 

 

Terénní asistenční služba v rodinách s dětmi je spolufinancována z prostředků Zlínského kraje.

 

 

 

Terénní asistenční služba v rodinách s dětmi je spolufinancována ze Sociálního fondu statutárního města Zlína.

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.16011 sec