Dítě svědkem domácího násilí

Děti v domácnostech, kde probíhá domácí násilí, mohou být jak jeho svědky, tak mohou být samy obětí týrání či využívány agresorem k manipulaci či získání kontroly nad obětí.

Je-li dítě svědkem (či obětí) domácího násilí, je ohrožen jeho psychický, fyzický stav i vztah k okolnímu světu. Dítě ztrácí pocit jistoty a bezpečí, který hledá právě u rodičů, u svých nejbližších osob. Záleží však na mnoha okolnostech, věku, ale i na blízkosti, intenzitě a frekvenci násilí. Některé dětí reagují spíše agresivně (jak vůči okolí, tak vůči sobě), jiné jsou depresivní, bázlivé, uzavřené.

Domácí násilí ovlivňuje celou osobnost dítěte.

Vliv domácího násilí na tělesnou stránku:

-          somatické obtíže (bolesti hlavy, břicha, nevolnosti, astma)

-          psychosomatické symptomy (časté nemoci, nachlazení, horečky)

-          únava

-          nízká reakce na fyzickou bolest

-          opožděný psychomotorický vývoj

Vliv domácího násilí na emoce dítěte:

-          pocit viny (pocit odpovědnosti za týrání

-          stud („nikomu jinému se to nestává“)

-          strach (vyjádřit své pocity, z rozvodu nebo separace od rodičů, z neznámých situací, ze světa, z týrání)

-          zmatek

-          vztek

-          deprese (pocit bezmocnosti a neschopnosti změnit věci)

-          úzkost, úzkostnost

-          nervozita

Vliv domácího násilí na kognitivní jednání dítěte:

-          pocit odpovědnosti za násilí, týrání

-          pocit, že je správné někoho bít, nadávat mu, … když něčeho chce dosáhnout

-          nízké sebevědomí

-          identifikace s rolí oběti nebo agresora

Vliv domácího násilí na chování dítěte:

-          stáhnutí se do sebe, pasivita nebo naopak agresivita

-          přebírání role dospělých (péče o mladší sourozence)

-          vyhledávání pozornosti

-          noční pomočování, noční můry

-          nadměrná bázlivost

-          regrese ve vývoji

-          útěky z domova, chození za školu

-          sebepoškozování

-          poruchy příjmu potravy

-          požívání alkoholických nápojů, drog

Vliv domácího násilí na sociální vztahy dítěte:

-          izolace (od kamarádů)

-          neschopnost navázat vztah s vrstevníky

-          problémy důvěřovat druhým

-          špatné dovednosti řešit konflikty

-          nepřiměřené sociální zapojení

Největším rizikem domácího násilí je, že se dítě v pozdějším věku (ve vlastním partnerském vztahu) stane jeho agresorem nebo obětí.

Jak ochránit své dítě?

Dítě, ačkoliv není přímo svědkem konfliktu, násilí vnímá (slyší, vidí následky agrese – modřiny oběti, rozbité věci). Násilí by proto nemělo být před ním tajeno či bagatelizováno, neboť dítě by jej začalo vnímat jako normální a jako běžnou součást vztahu mezi partnery. Vysvětlete jim proto situaci adekvátně jejich věku a úrovni. Ujistěte je, že problém je mezi rodiči (dospělými) a netýká se jich samotných.

Pokud však jsou děti také obětí násilí, zvažte opuštění agresora. Týrání dětí je trestný čin. Můžete také kontaktovat sociální pracovnici (OSPOD) nebo policii.

Pokud dojde k násilí, neberte dítě do náručí, ale schovejte jej na bezpečné místo. Na případný útěk buďte připravena, promyslete dopředu bezpečnostní plán pro sebe i děti.

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.15499 sec