Legislativa

Proti všem formám násilí chrání náš právní řád oběť násilného jednání především Ústavou ČR č. 1/1993Sb. a Listinou základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. a dále také:

 • zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, 
 • zákonem č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění, 
 • zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění,  
 • zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění, 
 • zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, 
 • vykázáním ze společně obývaného obydlí podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, v platném znění, 
 • zvláštními ustanoveními proti domácímu násilí obsaženými v zákoně č. 89/2012, Sb., občanský zákoník (§ 751 - § 753, § 3021),
 • předběžnými opatřeními ve věci ochrany proti domácímu násilí podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění (zákaz vstupu do společného obydlí, uložení povinnosti nesetkávat se s obětí a zdržet se nežádoucího sledování a obtěžování),
 • zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (mj. služby poskytované intervenčními centry dle § 60a),
 • zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, v platném znění.

 

Domácím násilím mohou být naplněny tyto trestné činy (dle trestního zákona č. 40/2009 Sb., v platném znění):

§ 140 Vražda

§ 141 Zabití

§ 145 Těžké ublížení na zdraví

§ 146 Ublížení na zdraví

§ 170 Zbavení osobní svobody

§ 171 Omezování osobní svobody

§ 175 Vydírání

§ 177 Útisk

§ 178 Porušování domovní svobody

§ 185 Znásilnění

§ 186 Sexuální nátlak

§ 187 Pohlavní zneužití

§ 195 Opuštění dítěte nebo svěřené osoby

§ 196 Zanedbání povinné výživy

§ 198 Týrání svěřené osoby

§ 199 Týrání osoby žijící ve společném obydlí

§ 201 Ohrožování výchovy dítěte

§ 202 Svádění k pohlavnímu styku

§ 352 Násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci

§ 353 Nebezpečné vyhrožování

§ 354 Nebezpečné pronásledování

 

VYKÁZÁNÍ  

Podle zákon o Policii ČR č. 273/2008 Sb., v platném znění (§ 44 až § 47) může policista  vykázat pachatele domácího násilí ze společně obývaného domu nebo bytu (vč. jeho bezprostředního okolí) na dobu 10 dnů. Policista může provést vykázání pachatele i v jeho nepřítomnosti. 

 

PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ VE VĚCI OCHRANY PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ 

Osoba ohrožená domácím násilím může v průběhu vykázání dále také podat na soud návrh na vydání předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění (ustanovení § 400 a násl.), a pokud tak učiní, doba vykázání se prodlužuje do dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o jejím návrhu.

O návrhu na předběžné opatření soud rozhodne do 48 hodin bez jednání. Pokud soud návrhu vyhoví a vydá předběžné opatření, odpůrci zejm. zakáže vstupovat do společného obydlí a jeho bezprostředního okolí, uloží mu povinnost nesetkávat se s navrhovatelem a zdržet se nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele.

Předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí trvá 1 měsíc od jeho vykonatelnosti (vydání). Pokud rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření předcházelo vykázání podle zákona o Policii ČR a před nabytím vykonatelnosti předběžného opatření neuplynula desetidenní lhůta vykázání, doba trvání předběžného opatření se prodlužuje o tu dobu, která do vykonatelnosti předběžného opatření neuplynula.

Po vydání předběžného opatření než uplyne doba jeho trvání, může navrhovatel podat na soud návrh, aby prodloužil dobu trvání předběžného opatření, kterou soud může prodloužit jen na nezbytně nutnou dobu. K rozhodování o návrhu na prodloužení soud zpravidla nařídí jednání a o návrhu rozhodne do 2 měsíců od jeho podání.

Předběžné opatření zanikne nejpozději uplynutím 6 měsíců od jeho vykonatelnosti.

Vzory návrhů na nařízení předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí (dokumenty PDF):


PRÁVNÍ ÚPRAVA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU


V tzv. novém občanském zákoníku – v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „ObčZ“) jsou obsažena zvláštní ustanovení proti domácímu násilí v § 751 až § 753.
Zákonné znění:

 • § 751 odst. 1 ObčZ: Stane-li se další společné bydlení manželů v domě nebo bytě, v němž se nachází rodinná domácnost manželů, pro jednoho z nich nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči manželovi nebo jinému, kdo v rodinné domácnosti manželů žije, může soud na návrh dotčeného manžela omezit, popřípadě i vyloučit na určenou dobu právo druhého manžela v domě nebo bytě bydlet. 
 • § 751 odst. 2 ObčZ: Stejně jako v odstavci 1 lze postupovat v případě, že se jedná o manžele rozvedené, jakož i v případě, kdy manželé nebo rozvedení manželé bydlí společně jinde než v rodinné domácnosti.
 • § 752 ObčZ: Omezení, popř. vyloučení práva manžela v domě nebo bytě bydlet, určí soud nejdéle na dobu šesti měsíců. Soud na návrh rozhodne znovu, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody.
 • § 753 ObčZ: Právo domáhat se ochrany proti domácímu násilí má také každá jiná osoba, která žije spolu s manžely nebo rozvedenými manžely v rodinné domácnosti.
 • § 3021 ObčZ: Ustanovení § 751 až 753 proti domácímu násilí se použijí také v případě společného bydlení jiných osob, než jsou manželé.

 

Další ustanovení související s prokázaným domácím násilím:

 • § 762 odst. 2 ObčZ: Dopustil-li se bývalý manžel vůči druhému manželovi jednání, které naplňuje znaky domácího násilí, nemá právo na výživné podle odstavce 1, ač by jinak podmínky přiznání práva na výživné splňoval.
 • § 1482 odst. 1 ObčZ: Probíhá-li v den zůstavitelovy smrti řízení o rozvod manželství zahájené na zůstavitelův návrh podaný v důsledku toho, že se manžel vůči zůstaviteli dopustil činu naplňujícího znaky domácího násilí, je zůstavitelův manžel vyloučen z dědického práva jako zákonný dědic. 

 

 

Aktualizováno: 8.6.2016

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.12496 sec