Být spolu jako rodina

fotogalerie |

Cíle projektu:
Obecným cílem projektu je posílit vztahy mezi jednotlivými členy rodiny a podpořit jejich vzájemnou soudržnost.

Mezi specifické cíle projektu patří:
- Zvýšení schopnosti komunikace mezi jednotlivými členy rodiny
- Posílení atmosféry důvěry v rodině
- Zvýšení úrovně spolupráce mezi členy rodiny
- Hledání a posilování fungujících vztahů mezi členy rodiny a posilování jejich pozitivních vlastnosti a dovedností

Cílová skupina:
Projekt se zaměřuje na rodiny s dětmi, ve kterých rodiče nejsou schopni zajistit pro zdravý vývoj dětí soudržné a bezpečné prostředí s fungujícími vztahy. Většinou se jedná o problémy spojené s nedostatečnou motivací a stimulací dětí, špatnou přípravou na školní vyučování, nesprávným hospodařením s financemi, nízkou úrovní vzdělání rodičů, chybějící komunikací a spolupráci mezi jednotlivými členy rodiny, závislostí na navýkových látkách apod. Často se jedná o rodiny, kde již byl nařízen soudní dohled nad výchovou dětí a existuje reálná hrozba, že děti budou soudem svěřeny do ústavní výchovy. Rodiny tak nemají vlastní poteciál ke zvládnutí problémových míst a k vytvoření harmonického prostředí potřebného pro výchovu dětí. Nezřídka se rodiny díky své situaci dostávají na okraj společnosti, děti mohou být vyloučeny ze školního kolektivu, rodiče jsou obtížně zaměstnatelní apod.

Návaznost projektu na stávající služby:
Pracovnice terénní asistenční služby nabízejí prostřenictvím sociálně aktivizačních služeb pomoc v rodinách, ve kterých jsou narušeny vztahy mezi jednotlivými členy a kde je vývoj dětí ohrožen. Terénní asistenční služba je poskytována v přirozeném prostředí domova uživatelů. Asistentky docházejí do rodin a služba není zaměřena kontrolně, cílem je preventivním působením odstranit nebo alespoň zmírnit negativní chování jednotlivých členů v rodině. Služba je zaměřena na motivaci rodiny ke změně výchovného prostředí orientovaného na zdravý a harmonický vývoj dětí. Asistentky také v rodině nepůsobí jako „pomocná síla“, návštěvami v rodině nezbavují rodiče práv a povinností vůči dětem. Služba je poskytována bez úhrady v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Aktivity projektu nepatří mezi základní činnosti sociální služby, na práci sociálních pracovnic navazují a  rozšiřují nabídku služeb pro ohrožené rodiny. Důraz je kladen na komplexnost práce s cílovou skupinou. Výstupy aktivit projektu pak budou využity při další práci s rodinou.


Obsah projektu:
Projekt je realizován prostřednictvím společných třídenních pobytů rodin ve dvou bězích, v rámci kterých je připraven program složený z her a aktivit zaměřených na kooperaci, komunikaci, posílení důvěry a vzájemné soudržnosti mezi jednotlivými členy rodiny. Program je zaměřen prakticky a je realizován „zážitkovou formou“, tímto způsobem je zajištěna větší motivace rodin k účasti v projektu.

Termín realizace: 07/2010 – 08/2010

Kontakt: Mgr. Kateřina Ludvová, 734 366 220,

Tento projekt je financován prostřednictvím Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit, Městem Vsetín a dalšími sponzory.Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.19066 sec