Klíčové aktivity projektu:

 1. Organizační a materiálové zabezpečení projektu

V rámci této aktivity byly obsazeny jednotlivé pozice realizačního týmu - stanoveny kompetence, povinnosti a odpovědnosti jednotlivých členů a jejich vzájemná zastupitelnost. V rámci technického zabezpečení projektu byl pro členy realizačního týmu zajištěn nákup zařízení a vybavení. Stanovený realizační tým vypracoval aktuální podrobný plán organizačního zabezpečení projektu, závazný časový harmonogram a závazné termíny pravidelných porad realizačního týmu. Členové realizačního týmu vypracovali osobní dotazník,  na jehož podkladě byli vybráni do prvního kola účastníci projektu. S účastníky byly podepsány dohody o účasti v projektu. Byla připravena zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodávku na služby motivačního a profesního vzdělávání. V deníku Jalovec a Vsetínských novinách vyšla tisková zpráva, která informovala veřejnost o projektu a jeho cílech.

 

 1. Výběr účastníků projektu foto zde

Účastníci byli osloveni terénními asistentkami a pozváni na informační seminář, který se uskutečnil 29. dubna 2010 za účasti celého realizačního týmu. Na úvodní prezentaci byl účastníkům podrobně představen cíl projektu a jeho přínos pro účastníka a proběhlo tzv. screeningové interview s jednotlivými potenciálními zájemci neboli úvodní osobní pohovor realizačního týmu s klientem. Jeho cílem bylo zjistit, zda lze zájemce považovat za vážného kandidáta a zda splňuje všechny požadavky kladené na cílovou skupinu projektu ještě předtím, než s ním byla podepsána dohoda o účasti v projektu.

Na závěr informačního semináře všichni účastníci vyplnili dotazník, v němž individuálně nadefinovali své cíle a výsledky, kterých by chtěli účastí v projektu dosáhnout a zároveň subjektivně zhodnotili celkovou srozumitelnost úvodní prezentace projektu.

V první etapě bylo z celkového počtu 17 úchazečů vybráno 12 účastnic, které byly pozvány na první skupinové poradenství 12.května 2010, kde byly podepsány dohody o vstupu do projektu.

Dne 30. července 2010 se uskutečnil druhý informační seminář, na kterém proběhlo další kolo výběrového řízení. Z celkového počtu 20 zájemců realizační tým vybral 12 účastnic, se kterými byly podepsány dohody o účasti v projektu.

 

 1. Poradenský servis – bilanční diagnostika foto zde

Cílem klíčové aktivity je poskytnout klientovi komplexní poradenství, které mu usnadní orientaci v jeho předpokladech, silných stránkách osobnosti, případně vhodných postupech k nalezení pracovní příležitosti. Umožní mu i orientaci v jeho případných nedostatcích a rezervách.

Výuka byla sestavena ze skupinových a individuálních konzultací vedených psychologem. Po úvodní části, ve které byl účastnícím vysvětlen obsah a přínos, byly vyplňovány speciální psychotesty, nutné k zjištění údajů pro následné vyhodnocení. Využitím standardizovaných psychodiagnostických metod byly zpracovány "Závěrečné zprávy z bilanční diagnostiky", vyhotovené ve dvou verzích, a to komplexní verze určená pouze pro klienta a zjednodušená verze určená pro terénní asistentky působící v rámci individuálního poradenství projektu v návaznosti na osobní plán účastníka projektu.

Na závěr účastnice vyplnily hodnotící dotazník, ve kterém subjektivně posoudily svoji spokojenost a přínos této poradenské aktivity.

V první etapě projektu vstoupilo do této aktivity 12 účastnic a 11 úspěšně dokončilo a převzalo závěrečné zprávy.

V druhé etapě projektu vstoupilo, aktivně se zúčastnilo a převzalo závěrečné zprávy 12 účastnic.

 

 1. Motivační program foto zde

Hlavním cílem programu je motivovat v účastnících aktivní postoj k řešení životní situace, pocitu zodpovědnosti za svoji budoucnost, posílit poznání sebe samých, svých možností a povzbudit v nich zájem o vzdělávání a návrat zpět na trh práce. Motivační program je koncipován tak, aby každý účastník byl připraven lépe využít svého individuálního potenciálu a schopnosti optimálně nasměrovat svůj další rozvoj. Každý účastník by měl chápat pracovní činnost jako příležitost k seberealizaci.

Celkový program byl rozvržen tak, aby co nejlépe vyhovoval možnostem cílové skupiny.  Obsah aktivity byl rozdělen do několika bloků:

-Sebereflexe a hodnotová orientace
-Komunikace
-Konflikt, stres a jeho zvládání
-Osobní motivace, sebepoznání, sebedůvěra, motivace
-Aktivní přístup osob, základy asertivity a kreativního myšlení
-Osobní portfolio (CV, motivační dopis, průvodní dopis, přijímací pohovor)
-Orientace na trhu práce

K daným tématům proběhly diskuse, byly vyplněny dotazníky a zpětně se pak účastnice mohly zamyslet nad zpracovanými výsledky testů. Interaktivní přístup s využitím sebezkušenosti podpořil účastnice k rozvoji sebepoznání a sebeuvědomění.

Na závěr účastnice vyplnily hodnotící dotazník, ve kterém subjektivně posoudily svoji spokojenost a přínos motivačního programu.

V první etapě projektu vstoupilo do této aktivity 12 účastnic a 11 úspěšně dokončilo a převzalo potvrzení o účasti.

 

 1. Kurz informačních a komunikačních technologii foto zde

Od 28.6. do 14.7. 2010 v rozsahu 80 vyučovacích hodin proběhl rekvalifikační kurz „Obsluha osobního počítače“. Jeho obsah byl rozdělen do několika bloků:

- Hardware
- Operační systém MS Windows a správa souborů
- Práce s internetem
- Práce s elektronickou poštou a programem MS Outlook
- Práce s textovým editorem
- Práce s tabulkovým kalkurátorem

Na závěr účastnice vyplnily hodnotící dotazník, ve kterém subjektivně posoudily svoji spokojenost a přínos tohoto kurzu.

V první etapě vstoupilo do této aktivity 10 účastnic, 3 účastnice získaly Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností a 7 převzalo potvrzení o účasti.

Dne 1.9.2010 bylo zahájeno druhé kolo rekvalifikačního kurzu do kterého vstoupilo 11 účastnic. O čtrnáct dní později 5 účastnic úspěšně složilo závěrečné zkoušky a předávzalo Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností, ostatní převzaly Potvrzení o účasti. Gratulujeme!

 

 1. Profesní vzdělávání

V rámci profesního vzdělávání byly pro účastníky projektu vzhledem k možnostem cílové skupiny a potřebám trhu práce v regionu navrženy dva specifické profesní programy:

I. Kurz zaměřený na úklidové služby foto zde

Cílem kurzu je získání základních znalostí a dovedností v oblasti úklidového servisu a souvisejících služeb, osvojení si základních technik úklidových prací, jejich technologie a seznámení s používanými materiály.Kurz je složen z teoretické i praktické části.

V první etapě od 9. do 27.8.2010 v rozsahu 118 vyučovacích hodin proběhl rekvalifikační kurz „Úklidové práce“. Teoretická část výuky proběhla ve dvou týdnech v učebně dodavatele vzdělávacího centra Počítačové služby s.r.o. Na praxi v týdnu od 16. do 20.08.2010 účastnice docházely na ZŠ Trávníky, kde si ověřily získané znalosti v praxi. Do této aktivity vstoupilo 12 účastnic a všechny úspěšně vzdělávání ukončily závěrečnou zkouškou a převzaly Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

II. Kurz zaměřený na pečovatelskou činnost foto zde

Cílem kvalifikačního kurzu je seznámit účastníky s pečovatelskými a ošetřovatelskými úkony a získat praktické znalosti a dovednosti pro výkon profese v oblasti sociálních služeb. Kurz je složen z teorie, praktické výuky a praxe.

V druhé etapě od 1.11. do 17.12.2010 v rozsahu 177 vyučovacích hodin proběhl rekvalifikační kurz „Pracovník v sociálních službách“. Teoretická část výuky proběhla v učebně dodavatele vzdělávacího centra Počítačové služby s.r.o v délce 147 hodin. Na praxi byly účastnice rozděleny do tří zařízení příspěvkové organizace Sociálních služeb Vsetín. Do této aktivity vstoupilo 11 účastnic a 9 z nich úspěšně složilo teoretickou i praktickou zkouškou a převzalo Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

 

 1. Vytvoření a podpora nových pracovních míst

V rámci spolupracujících organizací města Vsetína vzniklo 7 nových pracovních míst na zkrácený pracovní úvazek. Tato flexibilní forma zaměstnání umožnila podpořit i zájemkyně, které by jinak nemohly vstoupit na trh práce, protože jim to neumožňuje jejich rodinná situace.

Organizace ve kterých od 1.9.2010 vznikla nová pracovní místa v oblasti úklidových služeb:

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

Domov JITKA, o.s.

Charita Vsetín

Letokruhy o.s.

Naděje, o.s.

VKCI, o.p.s.

Nová pracovní místa budou podpořena formou úhrady mzdových nákladů po dobu 7 měsíců.

 

 1. Pracovní místa na zkoušku

Pracovní místa na zkoušku navazují na teoretickou přípravu profesního vzdělání a jejich cílem je prohloubení získaných znalostí a dovedností. Na dobu tří měsíců od 3.1.2011 do 31.3.2011 tak dvě vybrané absolventky kurzu pracovníka v sociálních službách získají pracovní místa na plný úvazek, která vzniknou v příspěvkové organizaci Sociálních služeb Vsetín v Domově pro seniory v Podlesí.

 

 1. Asistence při získávání zaměstnání

Po celou dobu realizace projektu jsou účastníci projektu motivováni k aktivnímu hledání zaměstnání ve spolupráci s terénními asistentkami. Asistentky doprovází, nabízí možnosti zaměstnání a zprostředkovávají prvotní kontakt se zaměstnavatelem. Asistentky účastníky motivují a podporují při hledání a získávání zaměstnání.

Terénní asistenti využívají své znalosti regionálního trhu práce a podporují účastníky v hledání zaměstnání na otevřeném trhu práce Vsetínska. Součástí aktivity je tzv. "burza pracovních příležitostí" - vytvořená volně přístupná systematická databáze volných pracovních míst a příležitostných brigád/přivýdělků na Vsetínsku.

 

 1. Individuální poradenství foto zde

V rámci individuální podpory probíhají pravidelná setkání jednotlivých účastníků projektu s terénními asistentkami. Terénní asistentky poskytují podporu a účastníci tak mají možnost konzultovat své problémy. Účastníci se obrací na své terénní asistentky se svými problémy jak z profesního, osobního a rodinného života tak s poradenstvím v rámci realizace projektu. Jsou důležitou oporou/podporou při motivaci účastníků v dokončení aktivit a i v dalším pokračování v navazujících aktivitách.

 

 1. Skupinové poradenství – klubová setkávání foto zde

Skupinové poradenství se věnuje několika oblastem života – a to od životního prostředí a vztahu k němu, přes vztah k sobě samému a péči o své nitro až po praktické rady z oblasti financí a legislativy.

Účastníci si zkouší praktické využití nových poznatků, aktivně se zapojují. Pokud mají zájem o nějaké konkrétní informace v určité problematice, mají možnost „zadat“ tento požadavek skupinové poradkyni pro příští setkání. Během skupinového poradenství se mohou dozvědět nejen teoretické informace o dané problematice, ale i prakticky samy zkoušejí techniky, nápady a rady, kterých se jim na tomto poradenství dostane. Konzultují i své zkušenosti navzájem, pomáhají si a motivují se k dalšímu úspěšnému pokračování v projektu "Máma v práci".

 

 1. Závěrečné vyhodnocení a ukončení projektufoto zde

Dne 29.března 2011 proběhl v budově Podnikatelského inkubátoru na Horním náměstí (na „Maštaliskách“) závěrečný odborný seminář „Máma v práci“, který zhodnotil celkovou realizaci projektu a v hlavním příspěvku pojmenoval překážky, které doprovází návrat rodičů na trh práce.

Po úvodním slovu paní místostarostky Bc. Květoslavy Othové byl představen záměr projektu, jeho aktivity a byly vyhodnoceny výstupy. Vystoupili zástupci z řad zaměstnavatelů, u kterých vznikla nová pracovní místa a svoje poznatky přednesly i samotné účastnice projektu. Závěr semináře patřil paní PhDr.Věře Kuchařové, CSc z týmu rodinné politiky Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a jejímu příspěvku „Ženy-zaměstnání-rodina“.Cílem bylo nejen informovat veřejnost o projektu, inspirovat a motivovat ostatní organizace k realizaci vlastních projektů, ale i zamyslet se nad integrací cílové skupiny do společnosti a na trh práce.

 

 1. Řízení a monitoring projektu

Veškeré postupy a procesy projektu probíhají dle vnitřních pravidel řízení, které jsou v organizaci zavedeny a jsou rozšířena o specifika daného projektu. Na začátku projektu byl jmenován realizační tým projektu, jehož členové mají přesně stanovené kompetence a odpovědnosti. Projekt řídí projektový manažer. Pravidelně jedenkrát měsíčně jsou svolávány porady realizačního týmu, na kterých je vyhodnocováno dodržování obsahu aktivit, soulad časového harmonogramu realizace se skutečností, koordinace jednotlivých aktivit, naplňování monitorovacích indikátorů a případná preventivní a nápravná opatření. Tyto výstupy jsou průběžně zpracovávány do monitorovacích zpráv pro řídící orgán.

 

 1. Doprovodná a podpůrná opatření foto zde

Tato aktivita projektu počítá se zajištěním hlídání dětí po dobu účasti rodiče v projektu. Pokud není dítě zaopatřeno jiným způsobem, mají rodiče možnost nabízené služby zdarma využít. Další podpůrné opatření souvisí s dojížděním účastníka do kurzu. Musí - li rodič nebo dítě použít veřejnou dopravu (MHD, autobus, vlak), je v rámci projektu jízdné propláceno. Výhodou pro účastníka je taktéž nárok na stravné. Za každý den účasti v projektu je rodiči předána stravenka, kterou lze upaltnit při nákupu jídla.

 

 

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.17858 sec