01 Příprava a vytváření zázemí realizace projektu

Tato aktivita proběhla již na začátku realizace projektu. Bylo vytvořeno zázemí pro realizaci projektu, nakoupeno zařízení a vybavení. Byly obsazeny pozice realizačního týmu projektu. Realizační tým zodpovídá za úspěšné vedení projektu. Byli vybráni dodavatelé na služby bilanční diagnostiky a profesního vzdělávání. Ve Vsetínských novinách vyšla v červenci 2012 tisková zpráva o zahájení realizace projektu.

 

02 Výběr účastníků do projektu

V průběhu této aktivity byli oslovováni účastníci prostřednictvím terénních asistentek a za spolupráce úřadu práce. Během realizace projektu proběhly čtyři informační semináře - prezentace  projektu. Na nich byli účastníci informováni o projektu, jeho cílech a přínosu a zúčastnili se osobního pohovoru. Semináře proběhly 21.8.2012, 3.12.2012, 23.4.2013 a 7.5.2013. V rámci této aktivity bylo vybráno 36 účastníků, kteří vstoupili do projektu. Projekt zahrnuje tři moduly, do každého modulu vstoupilo 12 účastníků.

 

03 Poradenská činnost - bilanční diagnostika

Bilanční diagnostika je poradenská činnost, která umožní účastníkům orientaci v jejich přepodkladech a silných stránkách osobnosti. Do každé etapy bilanční diagnostiky vstoupilo 10 účastníků, aktivně se jí účastnilo a úspěšně dokončilo, celkem tak bylo podpořeno 30 účastníků. Bilanční diagnostika probíhala v měsících září - říjen 2012, leden - únor 2013 a květen 2013. Výstupem aktivity je Závěrečná zpráva z bilanční diagnostiky, kterou obdržel každý účastník projektu.

 

04 Neprofesní poradenský program

Poradenský program byl v každé etapě projektu realizován pro 12 účastníků, celkem tak bylo podpořeno 36 účastníků. Tito účastníci se zúčastnili programu zaměřeného na čtyři tématické okruhy: Jak hledat zaměstnání, Jak se připravit na výběrové řízení, Jak na peníze, Jak na úřady. Prostřednictvím poradenského programu získali účastníci praktické informace, které využijí při hledání zaměstnání a při vyřizování osobních záležitostí. Aktivita probíhala v měsících září - říjen 2012, leden - únor 2013, květen - červen 2013. V rámci neprofesního poradenského programu byla vydána publikace "Poraďte si s výběrovým řízením!", v níž účastníci najdou praktické rady ohledně hledání zaměstnání. Publikace ke stažení zde.

 

05 Profesní vzdělávání

Během této aktivity se účastníci vzdělávali v rekvalifikačních kurzech ve třech modulech, do každého modulu vstoupilo 10 účastníků.

První modul:

V rámci tohoto modulu proběhl v měsících říjen - prosinec 2012 rekvalifikační kurz "pracovník v sociálních službách. Do kurzu vstoupilo 10 účastnic a úspěšně dokončilo 9 účastnic. Absolventky tak získaly oprávnění k výkonu práce pracovnice v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.

Druhý modul:

V průběhu toho modulu bylo podpořeno dalších 10 účastníků, kteří prošli vzděláváním v kurzech "skladník", "obsluha vysokozdvižného vozíku". Rekvalifikace probíhaly v únoru - dubnu 2013. Všech 10 účastníků dokončilo kurzy úspěšně a získali tak osvědčení o rekvalifikaci a průkaz řidiče vysokozdvižného vozíku.

Třetí modul:

V rámci třetího modulu projektu byly realizovány rekvalifikace "administrativní pracovník" a "základy obsluhy osobního počítače". Výuka probíhala od června do srpna 2013. Do rekvalifikačních kurzů vstoupilo 10 účastníků, všichni účastníci kurzy úspěšně ukončili.

 

06 Individuální terénní poradenství, asistence při vyhledávání a získávání zaměstnání

Aktivita probíhá jako spolupráce terénních asistentek a účastníků projektu. Terénní asistentky provází účastníky při aktivitách projektu, motivují a podporují je a poskytují poradenství. Asistentky také napomáhají účastníkům k úspěšnému dokončení kurzů a jsou podporou účastníka při vyhledávání zaměstnání. V rámci této aktivity byl s každým účastníkem sestaven "Osobní plán účastníka projektu", účastníci nadefinovali, čeho chtějí v projektu dosáhnout.

 

07 Pracovní exkurze

Jako další aktivita projektu probíhají pracovní exkurze. Cílem této aktivity je seznámit účastníky s pracovním prostředím, v jehož oboru získávají  kvalifikaci. V rámci prvního modulu projektu proběhla exkurze v Nízkoprahovém zařízen pro děti a mládež Zrnko, které je zřizováno Charitou Vsetín. Zde se účastnice seznámily s náplní práce pracovníka v sociálních službách, mohly si prohlédnout prostory a udělat představu o práci v tomto zařízení. Exkurze proběhla v listopadu 2012. V druhém modulu projektu proběhla exkurze v firmě IRISA Vsetín. Účastníci se zde seznámili s pracovním prostředím, se sklady i provozem celé firmy. Exkurze proběhla v březnu 2013. V třetím modulu projektu proběhla exkurze v srpnu 2013 opět v IRISE Vsetín. Zde se účastníci seznámili s chodem ekonomického oddělení a nápní práce administrativního pracovníka v dané firmě.

 

08 Podpora vzniku nových pracovních míst

Aktivita je realizována ve spolupráci s organizacemi a firmami ve městě Vsetín. V návaznosti na profesní vzdělávání byla vytvořena nová pracovní místa. Po prvním modulu projektu se jednalo o vytvoření míst v těchto organizacích: Charita Vsetín, Sociální služby Vsetín, Naděje Vsetín. Pracovní místa vznikla od ledna 2013. Jednalo se o vytvoření 2,5 pracovních míst rozdělených na poloviční úvazky, pracovní uplatnění tak získalo 5 úspěšných absolventek kurzu "pracovník v sociálních službách." Po druhém modulu projektu vznikla od května 2013 pracovní místa ve firmách: IRISA Vsetín, Mayer&Cie CZ. Bylo vytvořeno 2,5 pracovních míst rozdělených na dva celé a jeden poloviční úvazek, pracovní uplatnění tak získali 3 úspěšní absolventi kurzů "skladník, obsluha vysokozdvižného vozíku".

 

09 Reporting a monitoring projektu

Aktivita probíhá průběžně po celou dobu realizace projektu. Všechny aktivity projektu probíhají podle vnitřních pravidel organizace a jsou rozšířena o specifika daného projektu. Na aktivitách projektu se podílí celý realizační tým. Minimálně jednou měsíčně jsou realizovány porady realizačního týmu, na kterých se řeší aktuálně vzniklé problémy a navrhují se možnosti řešení.

 

10 Závěrečné vyhodnocení, evaluace a ukončení projektu

Poslední dva měsíce probíhá závěrečná aktivita projektu. V rámci této aktivity je hodnocen přínos projektu, faktory úspěchu a faktory selhání. Byla připravena a vydána tisková zpráva o realizaci projektu a jeho výsledcích.

 

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.17249 sec