V průběhu prvních měsíců realizace projektu bylo připraveno zázemí pro realizaci a nakoupeno potřebné materiálové a technické vybavení. Pro zajištění odborného vzdělávání v sociální oblasti byli vybráni tito dodavatelé: MARLIN, s.r.o., Asociace mediátorů ČR, z.s., Mgr. Karel Štefl, Gaudia Institut, s.r.o. Tito dodavatelé zajistili odborné vzdělávání pro pracovníky realizátora a partnerů projektu.

Samotné vzdělávání pracovníků realizátora a partnerů projektu bylo zahájeno od května roku 2014 a probíhalo až do června roku 2015. V průběhu realizace projektu proběhly pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách tematicky různě zaměřené kurzy. Pracovníci se vzdělávali např. v kurzech zaměřených na problematiku ohrožené rodiny, kde se dozvěděli informace o rizikových faktorech vedoucích k sociální exkluzi. V jiných kurzech byla výuka zaměřená na komunikaci, komunikační dovednosti a asertivitu jako umění prosadit se a nastavit si hranice ve vztahu k druhým lidem. V kurzech věnovaných řešení sporů si pracovníci osvojili odborné znalosti, schopnosti a dovednosti při zvládání konfliktů a seznámili se s možnostmi a principy vyjednávání. Další kurzy se orientovaly na dluhovou problematiku, problematiku hmotné nouze a sociálního zabezpečení. Vybraní pracovníci prošli také dlouhodobými výcviky. Jedním z nich byl výcvik mediace, kde se účastníci dozvěděli informace o mediaci, roli mediátora a možnostech řešení konfliktů. Dalším z dlouhodobých kurzů byl sebezkušenostní výcvik zaměřený na sebepoznání a sebereflexi pracovníků, kteří využijí sebezkušenost jako základ pro svoji další práci. Posledním z dlouhodobých výcviků byl kurz zaměřený na systemický přístup k práci s krizí, kde se pracovníci dozvěděli informace o problematice krize, krizových stavů a krizové intervence.

V rámci projektu se vzdělávali také vedoucí pracovníci s cílem zdokonalit si manažerské schopnosti a dovednosti. Vedoucí pracovníci se vzdělávali v kurzech zaměřených na vedení, motivaci a hodnocení zaměstnanců, kde se seznámili se zákonitostmi vedení a motivování pracovníků. V kurzech věnovaných finanční problematice a fundraisingu se pracovníci dozvěděli o finančním řízení, plánování a finančních strategiích uplatňovaných v neziskovém sektoru. Prostřednictvím kurzů zaměřených na time management získali pracovníci informace o plánování času a problematice sladění rodinného a pracovního života.

Kromě akreditovaných kurzů a výcviků probíhaly jako klíčová aktivita projektu tzv. kazuistické semináře. Byly pojaty jako popis a výklad konkrétních případů ze sociální práce, s cílem co nejpodrobněji rozebrat problémové situace z praxe. Realizace seminářů směřovala ke sdílení zkušeností, diskuzi nad jednotlivými případy, hledání dalších cest při práci s uživateli sociálních služeb a nastínění jiných možných řešení problémových situací vyplývajích ze sociální práce.

Prostřednictvím aktivit projektu bylo podpořeno celkem 54 osob, kterým bylo vydáno 208 akreditovaných osvědčení o účasti v kurzu a 119 osvědčení o účasti na kazuistickém semináři. Bylo vytvořeno projektové partnerství a navázána spolupráce mezi 3 organizacemi, které poskytují sociální služby ve Zlínském kraji: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky a Sociální služby Uherský Brod. Jako výstup projektu a praktický příklad realizace byla vydána Příručka dobré praxe, jejímž cílem bylo popsat projekt, jeho průběh a přínos a inspirovat další podobně zaměřené projekty. Realizací projektu byly splněny cíle projektu: prohloubit a rozšířit znalosti pracovníků, tím zvýšit přepoklady pro výkon jejich profese a prostřednictvím vzdělávání pracovníků dosáhnout vyšší kvality poskytovaných služeb.

 

 

Loga ESF

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.17671 sec