01 Příprava a zahájení realizace projektu

Tato aktivita proběhla již na začátku realizace projektu. Byly obsazeny pozice realizačního týmu. Bylo nakoupeno potřebné vybavení, byli vybráni dodavatelé bilanční diagnostiky a profesního vzdělávání a naplánovány harmonogramy jednotlivých aktivit. Vydána byla tisková zpráva o zahájení realizace projektu, která vyšla ve Vsetínských novinách.

 

02 Výběr účastníků do projektu

Za účelem výběru účastníků do projektu byla navázana spolupráce s úřadem práce. Potenciální účastníci byli dále oslovováni prostřednictvím práce terénních asistentek a do projektu se mohli aktivně přihlásit i na základě publicity projektu - články v místním tisku, informace zveřejněné na nástěnce, letáčky uveřejněné na veřejně přístupných místech. Zájemci byli pozvání na informační semináře - prezentace projektu, na nichž byli seznámeni s cíli projektu, cílovou skupinou, aktivitami a přínosem projektu. Tyto semináře proběhly ve dnech 19.1.2015 a 26.1.2015 pro první etapu projektu a 15.4.2015 pro druhou etapu projektu. V rámci této aktivity bylo vybráno celkem 20 účastníků, kteří vstoupili do aktivit projektu.

 

03 Neprofesní poradenský program

Aktivita byla věnována informacím o hledání zaměstnání a orientaci na trhu práce. Cílem bylo seznámit účastníky se situacemi, s nimiž se mohou setkat při hledání zaměstnání. Součástí výuky bylo seznámení účastníků s tématem sebevědomí a asertivního jednání. Nedílnou součástí byla také témata věnovaná finanční gramotnosti a vyřizování záležitostí na úřadech. Při výuce byl kladen důraz na aktivní zapojení účastníků do výuky, využití diskuze a techniky hraní rolí. V rámci této aktivity bylo podpořeno celkem 20 osob ve dvou etapách projektu.

 

04 Bilanční diagnostika

Bilanční diagnostika je poradenská činnost rozpoznávající dvě složky účastníka - na jedné straně znalosti, schopnosti a předpoklady pro výkon určité profese, na druhé straně motivaci, chuť pracovat a aktivně hledat uplatnění na trhu práce. Aktivita pomohla účastníkům nalézt jejich silné a slabé stránky a možnosti profesní orientace do budoucna. Výstupem aktivity byla Závěrečná zpráva z bilanční diagnostiky, kterou obdržel každý účastník, který se aktivity zúčastnil. Aktivity se zúčastnilo celkem 14 osob ve dvou etapách projektu.

 

05 Profesní vzdělávání

V rámci této aktivity bylo plánováno zrelizovat dvě etapy projektu:

První etapa projektu byla zaměřena na rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče. Akreditovaného kurzu se zúčastnilo 9 osob, 8 z nich kurz úspěšně absolvovalo a získalo osvědčení o rekvalifikaci a předpoklady pro výkon profese pracovníka v sociálních službách. Pro tuto profesi je v praxi často požadován řidičský průkaz skupiny B z důvodu potřebné mobility pracovníka. Jako součást první etapy projektu proto proběhl Kurz k získání řidičského oprávnění skupiny B. Do kurzu nastoupilo 9 osob, 4 z nich kurz úspěšně absolvovali a získali řidičský průkaz skupiny B.

Druhá etapa projektu měla být zaměřena na kurz Skladník a kurz Obsluha vysokozdvižného vozíku. Zde se měli účastníci kurzu dozvědět informace o skladovém hospodářství, předpisech a vyhláškách vztahujících se k práci ve skladu a naučit se řídit a obsluhovat vysokozdvižný vozík. Druhá etapa profesního vzdělávání však nebyla zrealizována, neboť nebyla naplněna dostatečným počtem účastníků.

 

06 Podpora vzniku nových pracovních míst

Po ukončení první etapy projektu byla navázána spolupráce s organizacemi, které poskytují sociální služby ve Zlínském kraji: Domov Jitka o.p.s. a Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky o.p.s. V těchto organizacích byla vytvořena 2 nová pracovní místa, čímž získali pracovní uplatnění dva úspěšní absolventi první etapy projektu na dobu minimálně 6 měsíců. Vytvoření nových pracovních míst vedlo k získání pracovních zkušeností podpořených účastníků a k upevnění a prohloubení dovedností, které získali v rámci aktivit projektu.

 

07 Individuální a skupinové poradenství

Aktivita proběhla jako spolupráce terénních asistentek a účastníků z cílové skupiny. Terénní asistenky byly pro účastníky průvodci aktivitami projektu a zároveň oporou při řešení problémů, které vyvstaly v průběhu realizace projektu. Asistenky dohlížely nad docházkou účastníků do aktivit projektu, napomáhaly účastníkům k úspěšnému ukončení kurzů a motivaly je k účasti na výuce.

 

08 Přímá podpora účastníků

Cílem této aktivity bylo minimalizovat finanční náklady účastníků spojené s účastí na aktivitách projektu a tím odstraňovat překážky, které by mohly účastníkům bránit účastnit se projektu.  Účastníci byli podpořeni formou příspěvku na nová pracovní místa, příspěvku na stravné ve výši 75,- Kč za den, příspěvku na cestovné za autobus, vlak a MHD na základě předložených jízdních dokladů a příspěvku na další nezbytné náklady při vstupu do aktivit projektu (např. výpis z trestního rejstříku, zdravotní potvrzení).

 

09 Reporting a monitoring projektu

Aktivita probíhala průběžně po celou dobu realizace projektu. Všechny aktivity projektu probíhaly v souladu s vnitřními pravidly organizace a byly rozšířeny o specifika daného projektu. Na realizaci projektu se podílel celý realizační tým. Jednou měsíčně probíhaly porady realizačního týmu, na nichž se řešil průběh projektu, aktuálně vzniklé problémy a navrhovaly se možnosti řešení.

 

10 Závěrečné ukončení, evaluace a vyhodnocení projektu

Probíhá poslední dva měsíce projektu.

 

 

 

 

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.19412 sec