Na leden 2022 je plánováno druhé z 8 setkání ,,Platforma Rovných příležitostí“ v rámci aktivity Sdílení a spolupráce projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903. Setkání se zúčastní zájemci z řad výchovných poradců, metodiků prevence, dalších zástupců ŠPP, pedagogických pracovníků aj. odborné veřejnosti. Záměrem bude výměna zkušeností a diskuse na téma včasné identifikace žáků ohrožených školním neúspěchem aj. témata na podporu rovných příležitostí. Během setkání budou řešeny i konkrétní předem připravené kazuistiky. Tyto budou připravovat a současně se podílet na náplni jednotlivých setkání zástupci zapojených škol (v roli odborných řešitelů). Dále na setkání mohou vystoupit odborníci na daná témata či oblast vzdělávání.

Přínosem aktivity bude otevřenější výměna myšlenek mezi odborníky, hlubší rozbor otázek, nacházení možných alternativ řešení k dané problematice a doporučení realizace nápravných opatření.

Platforma bude realizována v období 21 měsíců. Celkem proběhne 8 setkání za projekt v předpokládané časové dotaci 3 hodiny.

Sdílejte

Sdílejte tento příspěvek se svými přáteli!