Na cestě k rozvoji

Termín realizace projektu: 1.9.2016 – 31.8.2018

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000886

Celkové náklady projektu: 1.333.950,- Kč

Záměr projektu:

Záměrem projektu „Na cestě k rozvoji“ je zkvalitnění  poskytování sociálních služeb. Vzhledem k šíři problémů, se kterými se lidé na pracovníky naší organizace obracejí (ať už jde o domácí násilí, zadluženost, ztráta bydlení, nezaměstnanost, závislost na návykových látkách apod.), je nutné, aby byli všichni sociální pracovníci i pracovníci v sociálních službách připraveni poskytnout co nejkvalitnější a nejefektivnější pomoc  při řešení nepříznivých situací svých klientů, dokázali je dostatečně podpořit a motivovat k vyřešení jejich problémů a v neposlední řadě také působit na to, aby byli klienti v budoucnu schopni řešit případné problémy sami vlastními silami.

Kvalitní sociální práce vyžaduje i kvalitního a profesionálního pracovníka, který se orientuje v nejnovějších metodách sociální práce, je schopen svým klientům pomoci, naslouchat jim ale i spolupracovat s dalšími odborníky. Projektem chceme docílit toho, aby byli všichni zaměstnanci pravidelně profesně proškolováni, rozvíjeli své osobnostní i kvalifikační předpoklady a měli vhodné zázemí a prostor k poskytování sociální služby.

Díky projektu se tak mohou pracovníci nejen profesně vzdělávat a zkvalitňovat metody své práce, ale i sdílet své zkušenosti s ostatními pracovníky na kazuistických a supervizních setkáváních.

Cílová skupina:

  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Sociální pracovníci

Klíčové aktivity:

01 Příprava zázemí pro realizaci projektu
02 Rozvoj standardů kvality
03 Vzdělávání a profesní rozvoj pracovníků
04 Reporting a monitoring projektu
05 Vyhodnocení, evaluace a ukončení projektu

 

Jak projekt probíhal

V průběhu realizace projektu byly aktualizovány stávající Metodiky standardů kvality sociální práce ve všech registrovaných službách Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách absolvovali v letech 2017 – 2018 supervize, kterých se účastnilo cca 30 osob, supervize proběhly 18x.

Přínosné byly také kazuistické semináře, které probíhaly od prosince 2016 do června 2018 jednou za dva měsíce. Pracovníci zde probírali jednotlivé případy rodin s dětmi, kdy výstupem bylo vždy nové řešení, jak v rodině postupovat, případně na kterou oblast sociální práce se více zaměřit.

Nedílnou součástí projektu Na cestě k rozvoji byly také akreditované vzdělávací kurzy, které absolvovalo 30 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Témata vzdělávání si vybrali sami pracovníci a byly to  tyto: „Motivace a sebe-motivace“, „Stres a čas v sociálních službách“, „Asertivita a efektivní komunikace“, „Prevence syndromu vyhoření“, „Psychohygiena a její podoby“, „Jednání s klienty s problémovým chováním“.

Závěrečná tisková zpráva

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín realizoval od září 2016 do konce srpna 2018 projekt s názvem „Na cestě k rozvoji“, č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000886.

Úkolem pracovníků bylo přepracovat a zakomponovat novinky do Metodik standardů kvality sociální práce (návod, jak správně dělat sociální práci). Za dobu k tomu určenou se podařilo vytvořit 6 metodik pro jednotlivé sociální služby, které azylový dům provozuje – terénní asistenční službu ve Vsetíně a Vizovicích, ve Zlíně, v Bystřici pod Hostýnem a ve Valašských Kloboukách, dále pak pro pobytovou službu a poradnu pro rodinu ve Vsetíně. Zaměstnanci nad metodikami strávili dlouhé hodiny, což přineslo kýžený výsledek. Z těchto mnoha metodik vznikla jedna verze, kde jsou rozlišené pracovní postupy všech služeb a tato metodika je zveřejněna www.azylovydum.cz a na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Přínosem pro pracovníky byla také možnost se vzdělávat, a jak už název projektu napovídá, rozvíjet se ve své práci. 34 pracovníků se účastnilo různých vzdělávacích aktivit, kdy probíhaly nejen semináře, ale pracovníci mohli ve skupinách probírat různé složité případy rodin s dětmi, kdy vždy bylo nalezeno jakési východisko z velmi nelehkých životních příběhů rodin s dětmi.

 

Projekt „Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb“

Jméno Pracovní pozice Telefon E-mail
Hantáková Petra, Mgr.
manažerka projektu
manažerka projektu 739 633 351 petra.hantakova@azylovydum.cz