Na cestě k rozvoji

Termín realizace projektu: 1.9.2016 – 31.8.2018

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000886

Celkové náklady projektu: 1.333.950,- Kč

Záměr projektu:

Záměrem projektu „Na cestě k rozvoji“ je zkvalitnění  poskytování sociálních služeb. Vzhledem k šíři problémů, se kterými se lidé na pracovníky naší organizace obracejí (ať už jde o domácí násilí, zadluženost, ztráta bydlení, nezaměstnanost, závislost na návykových látkách apod.), je nutné, aby byli všichni sociální pracovníci i pracovníci v sociálních službách připraveni poskytnout co nejkvalitnější a nejefektivnější pomoc  při řešení nepříznivých situací svých klientů, dokázali je dostatečně podpořit a motivovat k vyřešení jejich problémů a v neposlední řadě také působit na to, aby byli klienti v budoucnu schopni řešit případné problémy sami vlastními silami.

Kvalitní sociální práce vyžaduje i kvalitního a profesionálního pracovníka, který se orientuje v nejnovějších metodách sociální práce, je schopen svým klientům pomoci, naslouchat jim ale i spolupracovat s dalšími odborníky. Projektem chceme docílit toho, aby byli všichni zaměstnanci pravidelně profesně proškolováni, rozvíjeli své osobnostní i kvalifikační předpoklady a měli vhodné zázemí a prostor k poskytování sociální služby.

Díky projektu se tak mohou pracovníci nejen profesně vzdělávat a zkvalitňovat metody své práce, ale i sdílet své zkušenosti s ostatními pracovníky na kazuistických a supervizních setkáváních.

Cílová skupina:

  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Sociální pracovníci

Klíčové aktivity:

01 Příprava zázemí pro realizaci projektu
02 Rozvoj standardů kvality
03 Vzdělávání a profesní rozvoj pracovníků
04 Reporting a monitoring projektu
05 Vyhodnocení, evaluace a ukončení projektu

 

 

Projekt „Na cestě k rozvoji“

Jméno Pracovní pozice Telefon E-mail
Hantáková Petra, Mgr.
manažerka projektu
manažerka projektu 739 633 351 petra.hantakova@azylovydum.cz