Novým pohledem

Termín realizace projektu: 1.9.2016 – 31.10.2017

 Záměr projektu:

Záměrem projektu „Novým pohledem“ je rozvoj celé organizace Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. jako celku.

Projekt se zaměřuje zejména na oblasti, které je nutné v dnešní době co nejvíce rozvíjet, tedy hlavně na fungující řízení organizace, práci na strategickém plánování a vizích organizace, na zajištění dostatečného financování služeb a kvalitní prezentaci organizace veřejnosti.

V rámci projektu spolupracují všichni zaměstnanci společně s experty, kteří se věnují specifickým oblastem:

  • U strategického plánování jde o rozvoj organizace jako celku, zejména stanovení toho, které aktivity jsou pro organizaci důležité, co je nutné rozvíjet, jaké další služby můžeme lidem poskytovat a jak jim můžeme více a lépe pomáhat. Strategický plán ukazuje směřování organizace v budoucnu, stanovuje postup, jak cílů dosáhnout a jakým způsobem na nich pracovat.
  • V oblasti financování a fundraisingu se v projektu věnuje pozornost zejména zajištění financí na provoz sociálních služeb i dalších služeb, kterými lidem pomáháme. Vzhledem k tomu, že jsou sociální služby financovány hlavně ze státních zdrojů, které ale nepokrývají všechny potřeby v poskytování pomoci klientům, je nutné, aby organizace zvýšila podíl financování ze soukromého sektoru – od firem, dárců a dalších sponzorů. V projektu tak „objevujeme“ nové možnosti, jak tuto oblast řešit a jak více a lépe rozvíjet možnosti financování z jiných zdrojů.
  • Oblast public relations je oblastí prezentování organizace „navenek“, zabývá se vztahy s veřejností. V rámci projektu se pracovníci zdokonalují v metodách práce s veřejností, což je v dnešní době mediálních sítí velmi důležité. Expertka na tuto oblast seznamuje pracovníky organizace s možnostmi prezentování organizace prostřednictvím mediálních sítí, jejich dopady a riziky.

Projektem chceme dosáhnout toho, aby byla naše organizace silným a důvěryhodným partnerem pro ostatní organizace, měla stabilní zázemí, poskytovala služby, které jsou potřebné, měla vždy zajištěny finance na poskytování všech služeb a dokázala pomáhat všem v nejširším možném měřítku.

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavla Vozáková | 736 515 070 | pavla.vozakova@azylovydum.cz