IKAP II

Základní informace o projektu

Název projektu: IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE II
Zkrácený název: IKAP II
Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce projektu: Zlínský kraj
Partner projektu: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s
Hrbová 1561755 01 Vsetín
Termín realizace: leden 2021 – listopad 2023
Financování: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání – 85%, státní rozpočet – 10%, Zlínský kraj 5%
Kontaktní osoba: PhDr. Jaroslava Pavlíčková – jaroslava.pavlickova@azylovydum.cz , 731 428 594

Od ledna 2021 začal Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. společně s dalšími partnery realizovat nový rozsáhlý projekt s názvem Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, který je spolufinancovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), rozpočtem ČR a Zlínským krajem.

Projekt, který je ve zkratce označován jako IKAP II, bude realizován na úrovni Zlínského kraje v období leden 2021 až listopad 2023.

Cílem aktivity je tvorba a následné pilotní ověření poradenství zaměřeného na sociálně pedagogickou činnost v návaznosti na školní poradenská pracoviště, či výchovné poradce a metodiky prevence (dále jen ŠPP) a to jak na půdě školy, tak i v přirozeném prostředí rodiny (domácnosti) směrem k žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

Účelem je včasná prevence a identifikace možných problémů jednotlivých žáků ohrožených školním neúspěchem. Problémy žáka ve vzdělávání mohou vycházet ze situace rodiny, kterými mohou být ekonomické potíže, komplikace s bydlením, probíhající rozchod rodičů či domácí násilí. Nestabilní situace v rodině následně ovlivňuje podmínky domácí přípravy žáků a má dopad na školní docházku. Stejně tak může negativně ovlivnit účast žáků na školních aktivitách (školy v přírodě, adaptační kurzy, lyžařské výcviky, exkurze apod.). Žáci se tak mohou cítit vyloučeni z třídního kolektivu. Kvalitní a včasná podpora žáka v rámci spolupráce se ŠPP tak pomůže reagovat na komplexní potřeby žáka, stejně jako na různé zdroje ohrožení žáka.

Rozpočet aktivit zajišťovaných Azylovým domem pro ženy a matky s dětmi činí celkem 6 190 041 Kč na období 34 měsíců realizace.

Realizované aktivity:

 1. Sociálně pedagogická poradna

V rámci projektu bude zřízena sociálně pedagogická poradna, jejímž úkolem bude zajistit sociálně pedagogickou podporu a péči intervenčního charakteru pro žáky a jejich zákonné zástupce se sociokulturním znevýhodněním, rizikovým chováním či jiným znevýhodněním souvisejícím s výchovou a vzděláváním.

Poradenská činnost na školách bude probíhat ve spolupráci s ŠPP, přičemž podporu odborného pracovníka bude možné využít nejen na půdě školy, ale také v nově zřízené Sociálně pedagogické poradně (jako neutrálním místě pro setkávání) či v domácím prostředí dle potřeb žáka/rodiny. Poradenské činnosti budou poskytovány nejen prezenčně, ale také distančně – např. telefonicky. Zvolený způsob komunikace umožňuje větší flexibilitu s ohledem na potřeby cílové skupiny a řešené problematiky.

Sociálně pedagogické poradna bude při své činnosti spolupracovat s Centrem kariérového poradenství v oblasti prevence předčasných odchodů.

Činnost Sociálně pedagogické poradny budou zajišťovat terénní pracovníci, kteří se budou věnovat následujícím aktivitám, např.:

 • Vzdělávací a osvětová činnost (realizace vzdělávacích a osvětových aktivit zaměřených na žáky, pedagogické pracovníky, rodinu).
 • Sociálně výchovná a preventivní činnost (realizace výchovných a preventivních aktivit směřujících ke zvyšování sociálních dovedností žáků, k utváření jejich zdravého životního stylu, předcházení sociálnímu vyloučení, xenofobii, rasismu aj.), aktivity rozvíjející sociální kompetence.
 • Podpůrná, intervenční a ochranná činnost (poskytování podpory v obtížných životních situacích žákům a jejich zákonným zástupcům, podpora žáků národnostních menšin, intervence při ohrožení dítěte a dospívajícího sociálně patologickými jevy, koučink a podpora pedagogických pracovníků aj.).
 • Poradenská a mediační činnost (řešení konfliktů mezi aktéry na půdě škol a školských zařízení, sociální a pedagogické poradenství jedinci, rodině s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami).
 • Reedukační činnost (aktivity směřující ke změně maladaptivních návyků, kognitivních vzorců a strategií chování dětí a dospívajících).
 • Výzkumné a projektové aktivity (pro podporu a rozvoj potřeb školy, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogických pracovníků a rodin)
 • Tvorba databáze odborných pracovišť a nestátních neziskových organizací pro potřeby ŠPP na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 1. Sdílení a spolupráce

Cílem aktivity je sdílení a výměna odborných zkušeností ze školní a sociální oblasti. Aktivita zahrnuje následující činnosti:

 • Úvodní a závěrečnou konferenci
 • Platforma Rovné příležitosti