Sociálně pedagogická poradna Zlín

ČINNOST SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADNY BYLA UKONČENA K 30. 11. 2023

Sociálně pedagogická poradna poskytuje kvalitní a včasnou podporu žákům ohrožených sociálním vyloučením a školním neúspěchem a podporu pedagogickým pracovníkům v řešení obtížných situací ve škole.

Popis poradny

Posláním poradny je kvalitní a včasná podpora žákům ohrožených sociálním vyloučením a školním neúspěchem a podpora pedagogickým pracovníkům v řešení obtížných situací ve škole.

Cíle poradny
 • pomáhat základním školám a středním školám zlepšovat podmínky ke vzdělávání a budovat pozitivní klima školy tak, aby každé dítě mohlo zažít svůj školní úspěch a úspěch ve vztazích,
 • zajišťovat podporu a rovný přístup ke vzdělávání jednotlivým žákům/rodinám,
 • rozvíjet vzájemně prospěšné vztahy mezi školami, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími institucemi,
 • vytvářet síť škol, které se učí od sebe navzájem a sdílejí své zkušenosti s dalšími školami, jak řešit obtížné situace, začleňovat socioekonomicky znevýhodněné žáky do kolektivu,
 • vytvářet příznivý wellbeing na školách,
 • usilovat o zvyšování povědomí o inkluzi a sociálním začleňování u veřejnosti.
Hodnoty, principy a strategie, ke kterým se hlásíme
 • Vzájemný respekt, úcta a empatie
 • Vedení k sebeuvědomění, sebedůvěře a vlastní odpovědnosti
 • Hodnoty soudržné společnosti
 • Principy učení, práce a tvorby, které podporují vnitřní motivaci lidí
 • Principy a formy dobrovolného vzájemného učení se
Napsali o nás

Zkola – Otevření Sociálně pedagogické poradny, 27. 3. 2021

Zlínský kraj – Zlínský kraj zřídil Sociálně pedagogickou poradnu, 17. 4. 2021

BulletIN – Informační občasník projektů KAP a IKAP II

Zkola – Konference Spojme se!, 30. 6. 2021

Zlínský kraj – Konference Spojme se! přinesla inspirativní zkušenosti, 30. 6. 2021

Zkola – 1. setkání Platformy Rovných příležitostí

Sociální pedagogika – Implementace opatření na podporu žáků se sociálním znevýhodněním ve Zlínském kraji

Podpora žáků se sociálním znevýhodněním – východiska a praxe

Well-being ve školství

Zkola – 2. setkání Platformy Rovných příležitostí

Zkola – 3. setkání Platformy Rovných příležitostí

Zkola – 4. setkání Platformy Rovných příležitostí

Zkola – 5. setkání Platformy Rovných příležitostí

Zkola – 7. setkání Platformy Rovných příležitostí

Sociálně pedagogická poradna je 1. rok na světě!

Efektivita využívání Sociálně pedagogické poradny ve Zlínském kraji

Sociálně pedagogická poradna – ohlédnutí za rokem 2022

Návštěva předsedy Asociace sociálních pedagogů u nás ve Zlíně

Závěrečná konference Sociálně pedagogické poradny

Metodika Sociálně pedagogické poradny zveřejněna – článek

Metodika je taky zveřejněna i na webových stránkách ASOCP

Sdílení ASOCP o průběhu konference Mosty spolupráce

Sumarizace zkušeností a praxe

Sociálně pedagogická poradna: Sumarizace zkušeností a praxe Sociálně pedagogická poradna vznikla (dále jen „SPP“) v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (IKAP II). Jejím záměrem byla tvorba a následné pilotní...

Tisková zpráva o závěrečné konferenci

Proběhla Závěrečná konference Sociálně pedagogické poradny ,,Mosty spolupráce“ -  ZKOLA Sociálně pedagogická poradna pořádala 19. 10. 2023 konferenci ,,Mosty spolupráce". Byla to pomyslná tečka za jedinečným projektem, ve kterém pracovnice poradny zaváděly ve Zlínském...

Metodika Sociálně pedagogické poradny zveřejněna

Řešíte ve škole situaci žáka spojenou se sociálně ekonomickým znevýhodněním? Nevíte jak na komunikaci s rodiči? Hledáte možnosti, jak motivovat rodiče k větší spolupráci? Sociálně pedagogická poradna vydala Metodiku, která vám pomůže podívat se na potřebné otázky a...

Spuštění Databáze pro potřeby školních poradenských pracovišť

Sociálně pedagogické poradna v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 spolufinancována z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání jako podpora žákům...

Červnová platforma uzavřela cyklus setkání pedagogů

S účastníky setkání jsme se vrátili v čase a v rámci evaluace platformem a projektu jsme si zavzpomínali na naši společnou cestu spolupráce v propojování školní a sociální sféry.                                                                           Zajímalo nás...

RODINA

POMOC RODIČŮM

 • ve složitých životních situacích a rodinných problémech,
 • zvládat přípravu s dětmi do školy,
 • řešit výchovné a vzdělávací problémy dítěte,
 • zajistit dětem potřeby k učení a školním aktivitám (školní výbava, speciální vzdělávací potřeby, doučování, kurzy, výlety),
 • doprovázet při řešení v jednání se školou,
 • navázat spolupráci a doprovázet je k dalším odborníkům a institucím v případě potřeby (psycholog, pedagogicko-psychologická poradna, nestátní neziskové organizace, aj.),
 • zajistit nestrannou komunikaci mezi rodičem a školou
 • sdílet své zkušenosti s ostatními rodiči na podpůrném setkávání.

POMOC DĚTEM

 • hledat řešení obtíží (školní neúspěch, konflikty se spolužáky, nekázeň atd.) prostřednictvím individuálního poradenství
 • posílit vztahy ve třídě jak mezi spolužáky, tak směrem k pedagogům.

ŠKOLA

PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM NABÍZÍME

 • podporu při komunikaci v náročných situacích s rodiči a žáky,
 • koučink pedagogické práce,
 • individuální a skupinová podpůrná setkávání dle potřeby,
 • řešení vztahových problémů ve třídách,
 • podpora preventivních aktivit na škole při budování pozitivního klimatu (důraz na aktivity osobnostně – sociální výchovy tj. třídnické hodiny, komunitní kruhy, adaptační programy atd.)
 • zprostředkování návazných služeb pro sociálně znevýhodněné rodiny,
 • realizaci osvětové činnosti (přednášky, workshopy).

   ŽÁKŮM NABÍZÍME

   • zvládat problémy ve škole a řešit jejich individuální potřeby,
   • posílit vztahy ve třídě jak mezi žáky, tak směrem k pedagogům,
   • zajistit ve spolupráci s rodinou pomůcky a potřeby do školy (školní výbava, kurzy, výlety).

   Sociálně pedagogická poradna je spolufinancována v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání.

   Sociálně pedagogická poradna je spolufinancována z prostředků Zlínského kraje.