Sociálně pedagogická poradna Zlín

 

 

 

Nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín, místnost č. 211

Sociálně pedagogická poradna poskytuje kvalitní a včasnou podporu žákům ohrožených sociálním vyloučením a školním neúspěchem a podporu pedagogickým pracovníkům v řešení obtížných situací ve škole.

RODINA

POMOC RODIČŮM

 • ve složitých životních situacích a rodinných problémech,
 • zvládat přípravu s dětmi do školy,
 • řešit výchovné a vzdělávací problémy dítěte,
 • zajistit dětem potřeby k učení a školním aktivitám (školní výbava, speciální vzdělávací potřeby, doučování, kurzy, výlety),
 • doprovázet při řešení v jednání se školou,
 • navázat spolupráci a doprovázet je k dalším odborníkům a institucím v případě potřeby (psycholog, pedagogicko-psychologická poradna, nestátní neziskové organizace, aj.),
 • zajistit nestrannou komunikaci mezi rodičem a školou
 • sdílet své zkušenosti s ostatními rodiči na podpůrném setkávání.

POMOC DĚTEM

 • hledat řešení obtíží (školní neúspěch, konflikty se spolužáky, nekázeň atd.) prostřednictvím individuálního poradenství
 • posílit vztahy ve třídě jak mezi spolužáky, tak směrem k pedagogům.

ŠKOLA

PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM NABÍZÍME

 • podporu při komunikaci v náročných situacích s rodiči a žáky,
 • koučink pedagogické práce,
 • individuální a skupinová podpůrná setkávání dle potřeby,
 • řešení vztahových problémů ve třídách,
 • podpora preventivních aktivit na škole při budování pozitivního klimatu (důraz na aktivity osobnostně – sociální výchovy tj. třídnické hodiny, komunitní kruhy, adaptační programy atd.)
 • zprostředkování návazných služeb pro sociálně znevýhodněné rodiny,
 • realizaci osvětové činnosti (přednášky, workshopy).

   ŽÁKŮM NABÍZÍME

   • zvládat problémy ve škole a řešit jejich individuální potřeby,
   • posílit vztahy ve třídě jak mezi žáky, tak směrem k pedagogům,
   • zajistit ve spolupráci s rodinou pomůcky a potřeby do školy (školní výbava, kurzy, výlety).
   Popis poradny

   Posláním poradny je kvalitní a včasná podpora žákům ohrožených sociálním vyloučením a školním neúspěchem a podpora pedagogickým pracovníkům v řešení obtížných situací ve škole.

   Cíle poradny
   • pomáhat základním školám a středním školám zlepšovat podmínky ke vzdělávání a budovat pozitivní klima školy tak, aby každé dítě mohlo zažít svůj školní úspěch a úspěch ve vztazích,
   • zajišťovat podporu a rovný přístup ke vzdělávání jednotlivým žákům/rodinám,
   • rozvíjet vzájemně prospěšné vztahy mezi školami, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími institucemi,
   • vytvářet síť škol, které se učí od sebe navzájem a sdílejí své zkušenosti s dalšími školami, jak řešit obtížné situace, začleňovat socioekonomicky znevýhodněné žáky do kolektivu,
   • vytvářet příznivý wellbeing na školách,
   • usilovat o zvyšování povědomí o inkluzi a sociálním začleňování u veřejnosti.
   Hodnoty, principy a strategie, ke kterým se hlásíme
   • Vzájemný respekt, úcta a empatie
   • Vedení k sebeuvědomění, sebedůvěře a vlastní odpovědnosti
   • Hodnoty soudržné společnosti
   • Principy učení, práce a tvorby, které podporují vnitřní motivaci lidí
   • Principy a formy dobrovolného vzájemného učení se

   Sociálně pedagogická poradna spojila školní a sociální sféru

   Slavnostní zahájení jsme svěřili do rukou radní Zlínského kraje pro oblast kultury a školství Z. Fišerové. O potřebě propojení školní a sociální práce hovořila p. Matulayová, výzkumnice, vysokoškolská pedagožka a podporovatelka různých veřejně prospěšných...

   Výstava fotografií o naší práci ve Zlíně

   Srdečně zveme na výstavu fotek, které vznikaly při práci Terénní asistenční služby ve Zlíně. Výstava se koná od 1. 6. 2021 ve Zlíně v prostorách hlavního vstupu do budovy Zlínského kraje. Přijďte se podívat každý všední den od 8 - 17 hod.

   Velký úspěch v naší spolupráci se školami

   Další velký krok kupředu v naší spolupráci se školami a rodinami. Máme velkou radost, že Zlínský kraj podpořil náš projekt, který je určený na pomoc dětem, studentům, rodičům a nově i pedagogům s potížemi ve vzdělávání dětí. Cílem poradny je propojit sociální a školní...

   PhDr. Jaroslava Pavlíčková

   „Mým přáním je, abych Vám službu naplnila především vcítěním, plynulým proudem mezi mnou a Vámi, založeným na vzájemném dávání ze svého nitra.“

   Sociálně pedagogická poradna je spolufinancována v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, a také spolufinancována z prostředků Zlínského kraje.

   Sociálně pedagogická poradna je spolufinancována z prostředků Zlínského kraje.

   Pracoviště Sociálně pedagogické poradny

   Sociálně pedagogická poradna Zlín

   Nám. T. G. Masaryka 588
   místnost č. 211
   760 01 Zlín
   Kontakt: PhDr. Jaroslava Pavlíčková – 731 428 594
   Email: jaroslava.pavlickova@azylovydum.cz
   Provozní doba: Po – Pá: 8:00 – 18:00  (i dle potřeb)

   Sociálně pedagogiká poradna Zlín

   • Nám. T. G. Masaryka 588
   • místnost č. 211
   • 760 01 Zlín