Sociálně pedagogická poradna: Sumarizace zkušeností a praxe

Sociálně pedagogická poradna vznikla (dále jen „SPP“) v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (IKAP II). Jejím záměrem byla tvorba a následné pilotní ověřování potřebnosti poradenství zaměřeného na sociálně pedagogickou činnost v návaznosti na školní poradenská pracoviště. Klíčovou aktivitou projektu KA 4 byla Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání, KA 4.4 Podpora začlenění socio-ekonomicky znevýhodněných žáků v podmínkách školy.

Cílem SPP bylo zajistit sociálně pedagogickou podporu a péči intervenčního charakteru pro žáky a jejich zákonné zástupce se sociokulturním znevýhodněním, rizikovým chováním či jiným znevýhodněním souvisejícím s výchovou a vzděláváním a podpora pedagogickým pracovníkům. Její snaha směřovala k naplňování potřeb cílové skupiny prostřednictvím:

  • Zkvalitňování spolupráce škol, školních zařízení, OSPOD – zajištěním sdíleného sociálního pedagoga prostřednictvím nestátních neziskových organizací (NNO) a spolupráce zástupců škol k propojování škol s NNO.
  • Podporou kvalitních komplexních programů primární prevence na školách – využití preventivního programu Druhý krok se zaměřením na socio – emocionální učení, osobnostní rozvojové skupiny
  • Podporou subjektů neformálního vzdělávání při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) – hledáním zdrojů financování volnočasových aktivit pro žáky se socio – ekonomickým znevýhodněním
  • Osvětovým působením na rodiče s podporou rozvoje rodičovských kompetencí – individuální podpůrná práce, osvěta v možnosti využití síti dostupných služeb NNO (individuální program podpory pro rodiče v rámci konzultací).

Zde můžete prohlédnout přehled výčtu aktivit poskytnuté podpory v rámci spolupráce s 13 ZŠ a 5 SŠ.

Poskytnutá podpora  
Počet individuálních spoluprací s rodinou 29
Počet individuálních spoluprací s žákem/zletilý/nezletilý 12
Počet individuálních konzultací s pedagogickými pracovníky 267
Počet skupinových setkání s pedagogy 11
Počet realizovaných sociálně preventivních aktivit včetně individuální práce s žákem samostatně 553
Počet tříd, které byly podpořeny sociálně preventivními aktivitami 62
Počet škol, ve kterých byly poskytovány sociálně preventivní aktivity 16
Počet hodin přímé práce pro cílové skupiny 1570
Počet realizovaných Platforem Rovné příležitosti 8

Zdroj: vlastní, data aktualizované k 26. 10. 2023

 

Všem našim partnerům patří velké poděkování za spolupráci, ve které jsme dostali příležitost propojovat sociální a školní oblast práce a nastartovat vzájemnou mezioborovou spolupráci.

Sdílejte

Sdílejte tento příspěvek se svými přáteli!