Rok 2022 je nenávratně za námi. Radovali jsme se v něm i překonávali jeho překážky. Jistě nás posunul vpřed. A proto věříme, že právě v roce 2023 využijeme zkušenosti a nápady lépe a praktičtěji, pro dobro nás všech.

 

Během pilotáže projektu Sociálně pedagogické poradny, která vznikla v rámci Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, se snažíme aktivně propojovat školní a sociální oblast práce a sbírat zkušenosti přímo ve školách a v terénu. Za dobu realizace jsme navázali spolupráci se 17školami, z toho 12 základními5 středními školami ve Zlínském kraji. Snažíme se praktickými a efektivními opatřeními věnovat včasné prevenci a pracujeme na naplňování potřeb cílové skupiny prostřednictvím:

  • zajištění sdíleného sociálního pedagoga, který spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi (NNO)  a propojuje školy s NNO,
  • využití preventivního programu Druhý krok a dalších aktivit se zaměřením na socio – emocionální učení, osobnostní rozvojové aktivity skupiny,
  • hledání zdrojů financování potřeb ke vzdělávání a volnočasových aktivit pro žáky se socio – ekonomickým znevýhodněním,
  • individuální podpůrné práce, osvětou v možnostech pomoci a podpory využití síti dostupných služeb NNO a poskytováním sociálního poradenství.

Školy měly především zájem o podporu žáků a jejich zákonných zástupců v eliminaci nerovností ve vzdělávání žáků, při řešení obtíží spojených se vzděláváním, o rozvojové aktivity směrem k žákům,
i o příležitostnou individuální a skupinovou podpůrnou činnost pedagogických pracovníků.

Navázali jsme intenzivní spolupráce s 35 rodinami včetně spoluprací se zletilými studenty. V průběhu roku 2022 byli na základě toho podpořeni žáci a studenti v rámci projektu „Blíž ke vzdělávání“ prostřednictvím Nadace ČEZ v účasti na adaptačních kurzech, školách v přírodě, individuálním domácím doučování, nákupu školních i volnočasových pomůcek a potřeb. Podpora byla založena na individuálním posouzení řešených situací i prostřednictvím individuálních projektů pro potřeby rodiny.

Na 8 základních a 3 středních školách probíhaly během roku v pravidelných intervalech sociálně preventivní aktivity s žáky a v některých případech i konzultace se zákonnými zástupci.

V aktivitě sdílení a spolupráce proběhly v průběhu roku 2022 čtyři Platformy Rovné příležitosti, ve kterých vytváříme prostor pro sdílení a diskuzi pedagogů, zástupců ŠPP a další odborné veřejnosti. Probíraná témata se týkala oblastí: „Inkluze – vedení spisové dokumentace, Streetworku a školy, Kolegiální podpory ve školním prostředí a Sociálně právní ochrany dětí a její souvislostí se školním prostředím.“

Poradenskou činnost Sociálně pedagogické poradny je nadále možné využít formou osobního kontaktu nebo distančně, a to na půdě školy, v domácím prostředí žáka/rodiny nebo v místě poradenského pracoviště dle potřeby a dohody. Služba je poskytována ZDARMA.

Pro více informací o poskytování odborných služeb pro školy kontaktujte PhDr. Jaroslavu Pavlíčkovou, koordinátorku odborných aktivit, na tel. 731 428 594 nebo emailem jaroslava.pavlickova@azylovydum.cz.

Sdílejte

Sdílejte tento příspěvek se svými přáteli!