Předseda Asociace sociálních pedagogů Jiří Daněk navštívil sociálně pedagogickou poradnu ve Zlíně, kde se setkal s naší členkou Jaroslavou Pavlíčkovou. Při návštěvě proběhla diskuze nad činnostmi Asociace, ale i nad činnostmi sociálně pedagogické poradny.

V tomto článku vám představíme sociálně pedagogickou poradnu, která ve Zlínském kraji efektivně pomáhá v začleňování socioekonomicky znevýhodněných žáků v podmínkách školy, jejich rodinám a také zletilým žákům. Podporuje je v samostatnosti a odpovědnosti a vyrovnává tak jejich podmínky ve vzdělávání. Rovněž podporuje pedagogické pracovníky při jejich práci.


Sociálně pedagogická poradna – Vznik a záměr

Sociálně pedagogická poradna Azylového domu pro ženy a matky s dětmi byla zřízena v roce 2021 v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (IKAP II), který je spolufinancován z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s cílem modernizovat školní poradenské pracoviště. Záměrem projektu a sociálně pedagogické poradny je rovněž tvorba a následné pilotní ověřování poradenství zaměřeného na sociálně pedagogickou činnost problematických okruhů pro pedagogické pracovníky.

Podpora žáků, rodin, škol i samotných pedagogů

Účelem sociálně pedagogické poradny je poskytovat základním a středním školám praktická, podpůrná a efektivní opatření všem zúčastněným aktérům a věnovat se včasné prevenci a identifikaci problémů u žáků ohrožených školním neúspěchem. Kvalitní a včasná podpora žáka v rámci spolupráce se školním poradenským pracoviště totiž pomáhá reagovat na jeho komplexní potřeby, stejně jako na různé zdroje ohrožení. Úsilím sociálně pedagogické poradny je taky školám pomáhat při budování Wellbeingu a rovného přístupu ke vzdělávání. Pomoc směřuje také ke snížení administrativní zátěže pro školu, pro samotnou přípravu a realizaci podpůrných aktivit pro cílovou skupinu.

Hlavní cíle sociálně pedagogické poradny:

  • Pomáhat základním školám a středním školám zlepšovat podmínky ke vzdělávání a budovat pozitivní klima školy tak, aby každé dítě mohlo zažít svůj školní úspěch a úspěch ve vztazích.
  • Zajišťovat podporu a rovný přístup ke vzdělávání jednotlivým žákům/rodinám.
  • Rozvíjet vzájemně prospěšné vztahy mezi školami, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími institucemi.
  • Vytvářet síť škol, které se učí od sebe navzájem a sdílejí své zkušenosti s dalšími školami (jak řešit obtížné situace, začleňovat socioekonomicky znevýhodněné žáky do kolektivu).
  • Vytvářet příznivý wellbeing na školách.
  • Usilovat o zvyšování povědomí o inkluzi a sociálním začleňování u veřejnosti.

Poradenská činnost a spolupráce se školou

Poradenskou činnost sociálně pedagogické poradny využívá již 17 spolupracujících škol ve Zlínském kraji. Pracovníci sociálně pedagogické poradny školám pomáhají s řešením problémů u žáků ohrožených sociálním vyloučením a školním neúspěchem, a to jak osobně, telefonicky či online v místě poradny, tak i na půdě školy či v domácím prostředí žáka a rodiny.

V rámci spolupráce školy taky využívají intenzivní preventivní činnost akreditovaného preventivního programu Druhý krok, ve kterém se žáci učí pracovat s emocemi, ovládáním impulzivity a řešení konfliktů. Taky využívají realizaci tematicky zaměřených adaptačních programů pro střední školy, ve kterých je podporováno vytváření pozitivních sociálních vazeb a posilování motivace studentů. V rámci podpory pedagogických pracovníků školy mohou využít skupinovou podpůrnou činnost ve formě kolegiální podpory prostřednictvím individuálního koučinku či skupinové supervize.

Další informace o sociálně pedagogické poradně a její činnosti můžete nalézt na webových stránkách Sociálně pedagogické poradny ve Zlíně.

Sdílejte

Sdílejte tento příspěvek se svými přáteli!