Zvýšení dostupnosti pomoci rodinám s dětmi

Termín realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 3. 2020

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0011713

Celkové náklady projektu: 480 000,- Kč

 

Popis projektu:

Projekt Zvýšení dostupnosti pomoci rodinám s dětmi je realizován na území IPRÚ Zlín. Cílovou skupinou projektu jsou osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, konkrétně jsou to rodiny s dětmi do 18 let věku a těhotné ženy, které se nacházejí v nepříznivé sociální a životní situaci. V rámci projektu je realizována investice ve formě nákupu nového vozidla, která zvýší kvalitu materiálně technické základny sociální služby. Délka projektu je naplánována na 7 měsíců.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti terénní asistenční služby Zlín formou investice do sociální infrastruktury.

  

Výsledek projektu:

Zajištění nákupu nového vozidla, které povede ke zvýšení kvality a dostupnosti služby vedoucí k sociální inkluzi.

 

Projekt  ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI POMOCI RODINÁM S DĚTMI je spolufinancován Evropskou unií.